🎓 Zadanie 8: Wymień dwa osiągnięcia Władysława Jagiełły, które zostały upamiętnione na drzeworycie. Odpowiedź uzasadnij, interpretując odpowiednie elementy graficzne. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Zadanie 8:

Wymień dwa osiągnięcia Władysława Jagiełły, które zostały upamiętnione na drzeworycie. Odpowiedź uzasadnij, interpretując

...

Paula
21107
Polub to zadanie

Zadanie 8.Wymień dwa osiągnięcia Władysława Jagiełły, które zostały upamiętnione na drzeworycie. Odpowiedź uzasadnij, interpretując odpowiednie elementy graficzne.

Odpowiedź:

Jednym z osiągnięć

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Historia

Źródło 1. Sytuacja przemysłowa w jednym z zaborów
Ropa naftowa, od dawna służąca chłopom [tego regionu] do różnych celów gospodarskich,
zaczęła od wynalazku Łukasiewicza […] stanowić ważny produkt przemysłowy, zaspokajający
potrzeby […] miast, kolei i przemysłu. W 1867 r. użyto pierwszego silnika parowego do napędu
urządzenia wiertniczego, a w 1884 r. wprowadzono nowoczesną kanadyjską metodę udarową.
Nowe metody techniczne wymagały kapitałów. Większość z nich napływała z zagranicy […].
[N]a początku XX w. [region ten dostarczał] 5% światowego wydobycia ropy.
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2002, s. 190.
Źródło 2. Fragment wspomnień
Moje pokolenie nie pamiętało już szkół niemieckich, […] węszących wszędzie zdradę i spisek
[...], brania do wojska na dwanaście lat i powszechnego zakazu używania języka polskiego
w każdym, nawet najniższym urzędzie. Chodziłem już do polskiej szkoły. Wprawdzie historia
Polski była przedmiotem nadobowiązkowym i wykładanym w czasie wolnego od nauki
popołudnia, ale uczono jej na podstawie źródeł polskich [...]. Czytywało się dzienniki polskie,
a cenzura ich była dość łagodna, leczył polski lekarz, sędzia polski sądził, teatr polski nas
bawił. Obchodziliśmy wszystkie święta narodowe, cóż więc dziwnego, że zacierała się w nas
młodych [...] świadomość, że się jest poddanym obcego państwa.
A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1958, s. 27–26.
Rozstrzygnij, czy oba źródła dotyczą tego samego zaboru. Odpowiedź uzasadnij,
odwołując się do zawartych w nich informacji.

około 4 godziny temu