🎓 Wymień i oceń znaczenie kolejnych etapów kształtowania się zjednoczonej Europy. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Wymień i oceń znaczenie kolejnych etapów kształtowania się zjednoczonej Europy.

Cezary
1422
Polub to zadanie

Etapy integracji europejskiej po 1945 r.:

1949 r. - Powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu. Wśród państw założycielskich znalazły się: Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Szwecja, Norwegia oraz Dania.

1950 r. - uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
WOS

Przepisy prawne z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
Art. 34. Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy
jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających
się Stron praw zawartych w Konwencji lub jej Protokołach. [...]
Art. 35.1. Trybunał może rozpatrywać sprawę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków
odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi
zasadami prawa międzynarodowego, i jeśli sprawa została wniesiona w ciągu sześciu
miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji.
Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284.
O skardze do ETPCz – sytuacja fikcyjna
Jan Jacki, obywatel Polski, odwołał się w terminie od niekorzystnej dla niego decyzji podjętej
przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Ten utrzymał w mocy kwestionowane
rozstrzygnięcie sprawy. W odpowiednim terminie, we wrześniu 2018 roku, Jacki zaskarżył
decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA uznał prawidłowe
stanowisko organów obu instancji w rozpatrywanej sprawie. W styczniu 2019 roku Jacki złożył
w tej sprawie skargę indywidualną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
skonstruowaną według właściwego wzoru.
24.1. Rozstrzygnij, czy trybunał, którego dotyczą materiały źródłowe, miałby podstawy
do rozpatrzenia wskazanej w tekście skargi Jana Jackiego. Odpowiedź uzasadnij,
odnosząc się do unormowania z przytoczonych przepisów prawnych.

około 2 godziny temu
WOS

O polskim systemie podatkowym
Innym powodem narastania nierówności w dochodach może być nasz system podatków od
dochodu. Po wprowadzeniu PIT w pierwszej połowie lat 90. system stopniowo ewoluował do
postaci, jaką mamy dzisiaj – czyli niemal liniowego. Stawki PIT, co prawda, mamy dwie, ale
na tę wyższą, 32-procentową, łapie się zaledwie 3 proc. podatników. Ale to jeszcze nie jest
decydujące. Gorzej, że w systemie jest wyrwa w postaci 19-procentowego liniowego PIT dla
działalności gospodarczej. […] W ciągu ośmiu lat przeciętny dochód bogatego liniowca wzrósł o 18 proc. Zamożny podatnik rozliczający się z fiskusem według skali zwiększył […] [go] w tym
czasie o 5,6 proc. […] [N]a liniowy PIT uciekają dobrze opłacani specjaliści, którzy, pracując
na umowach o pracę, musieliby płacić 32-procentowy podatek. Zachęt, aby się samozatrudnić,
mają więcej, np. ryczałtowe składki ZUS. Przy dochodzie rzędu 25 tys. zł miesięcznie
(a najbogatsi liniowcy taki średni dochód brutto uzyskiwali w 2015 r.) wynoszą ich one około
1200 zł – czyli niecałe 5 proc. tego dochodu. A to dużo mniej niż ponad 19 proc., jakie musi
zapłacić etatowiec. To sprawia, że system staje się wręcz regresywny.
J. Kapiszewski, M. Chądzyński, Jak rozciągała się siatka płac,
czyli skąd się wzięły nierówności płacowe w Polsce, 2017, serwisy.gazetaprawna.pl
Odnosząc się do tekstu, wyjaśnij, w jakiej sytuacji stawka podatku PIT nie jest
progresywna.

około 2 godziny temu
WOS

Przepisy prawne z kodeksu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
Art. 12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu,
oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych, jest nieważna.
§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do
umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa
taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie
osoby niezdolnej do czynności prawnych.
Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej,
przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub
rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo
F – jeśli jest fałszywe. W każdym przypadku uzasadnij odpowiedź, odnosząc się
do unormowania z przytoczonych przepisów prawnych.
Adam, urodzony w 2016 roku, mógł być w 2019 roku spadkobiercą części
majątku swego zmarłego dziadka na drodze dziedziczenia testamentowego.
Czynność prawna w postaci zakupu w 2019 roku przez Annę, urodzoną
w 2010 roku, paczki lizaków za 6 złotych w hipermarkecie jest ważna.

około 2 godziny temu