🎓 Polskie państwo podziemne okoliczności powstania i struktura. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa

Historia
 -  szkoła podstawowa

Polskie państwo podziemne okoliczności powstania i struktura.

Marlena
9409
odpowiedziała na to pytanie

Polskie Państwo Podziemne - ogół tajnych instytucji i organizacji działających na ziemiach polskich z upoważnienia władz emigracyjnych w czasach II wojny światowej. Polskie Państwo Podziemne obejmowało sądy, policję, szkolnictwo, ośrodki propagandy a także organizacje zbrojne. Posiadało własne struktury i było podporządkowane organizacyjnie Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie. 

Struktura organizacyjna Polskiego Państwa Podziemnego

Pion wojskowy:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Naczelny Wódz
 • Dowódca Armii Krajowej
 • Kierownictwo Walki Podziemnej
 • Kierownictwo Dywersji
 • Oddział VI Biuro Informacji i Propagandy
 • Oddział VII Finansów i Kontroli
 • Zastępca dowódcy i szef sztabu
 • Zastępca szefa sztabu ds. organizacyjnych
 • Oddział I Organizacyjny
 • Zastępca szefa sztabu – szef operacyjny
 • Oddział III Operacyjny
 • Wydział Broni
 • Biuro Inspekcji
 • Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy
 • Zastępca szefa sztabu ds. dowodzenia i łączności
 • Oddział V Łączności
 • Oddział V – O Łączności Operacyjnej
 • Oddział V – K Łączności Konspiracyjnej
 • Wojskowy szef komunikacji
 • Szefostwo Biur Wojskowych
 • Zastępca szefa sztabu ds. kwatermistrzowskich
 • Oddział IV Kwatermistrzowski
 • Szefostwo Służb
 • Inspektorat Wojskowej Służby Ochrony Powstania
 • Oddział Produkcji Konspiracyjnej

- Naczelnymi zadaniami pionu wojskowego (Armia Krajowa) była rozbudowa militarna, która miała dać Polakom możliwość walki o suwerenność i niepodległość kraju po zakończeniu wojny. Pion wojskowy był także łącznikiem między okupowaną Polską a Rządem na uchodźstwie, chronił pion cywilny i zapewniał bezpieczeństwo jego pracownikom.

Dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Kraj (Komendanci Armii Krajowej)

- Komendant AK podlegał Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz był w zależności politycznej od Delegata Rządu.

Funkcję tę pełnili kolejno:

 • Michał Tokarzewski - Karaszewicz
 • Kazimierz Sosnkowski
 • Stefan "Grot" Rowecki
 • Tadeusz "Bór" Komorowski
 • Leopold Okulicki "Niedźwiadek"

Pion cywilny:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Premier
 • Krajowa Rada Ministrów
 • Komitet ds. Kraju
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 • Placówki łączności dyplomatycznej
 • Delegat Rządu RP na Kraj (wicepremier)
 • Departament Prezydialny (Biuro Prezydialne)
 • Departament Spraw Wewnętrznych
 • Departament Informacji i Dokumentacji
 • Departament Oświaty i Kultury
 • Departament Pracy i Opieki Społecznej
 • Departament Rolnictwa
 • Departament Skarbu
 • Departament Przemysłu i Handlu
 • Departament Poczt i Telegrafów
 • Departament Komunikacji
 • Departament Robót Publicznych i Odbudowy
 • Departament Sprawiedliwości
 • Sekcja (Departament) Spraw Zagranicznych
 • Komitet Ekonomiczny
 • Krajowa Rada Odbudowy
 • Biuro Narodowościowe
 • Komitet Koordynacji Ustawodawczej
 • Centralna Komisja Badania i Rejestrowania Zbrodni Okupanta w Polsce
 • Komitet Administracyjny
 • Komitet Polityczny
 • Departament Obrony Narodowej
 • Okręgowe Delegatury Rządu
 • Powiatowe Delegatury Rządu

Najważniejszymi zadaniami pionu cywilnego było utrzymanie ciągłości instytucji państwowych oraz zapewnienie funkcjonowania państwu i ewentualne przygotowanie do przejęcia władzy po zakończeniu działań wojennych.

Delegaci Rządu na Kraj

- Funkcję tę pełnili kolejno:

 • Cyryl Ratajski
 • Jan Piekałkiewicz
 • Jan Stanisław Jankowski
 • Stefan Korboński

Matematyka
Oblicz 2 1/7 + 1 1/2
około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019