🎓 Dojście do władzy komunistów w Polsce. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Historia
 -  liceum

Dojście do władzy komunistów w Polsce.

Marlena
22828
odpowiedziała na to pytanie

Droga komunistów do przejęcia władzy w Polsce.

 • lipiec 1944 r. - powołanie Polskiego Komitetu Wyzwolenie Narodowego (PKWN) w Moskwie - marionetkowego, tymczasowego organu władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej. Na jego czele stanął Edward Osóbka - Morawski. W skład organu wchodzili działacze Związku Patriotów Polskich (ZPP) i członkowie Krajowej Rady Narodowej.
 • Nowy organ władzy był całkowicie zależny od Związku Sowieckiego oraz jego przywódcy - Józefa Stalina. 
 • Siedziba PKWN mieściła się w Lublinie. Sprawował on władzę na terenach na zachód od linii Curzona (Polska lubelska). Wprowadzono tam nowy podział administracyjny, a jego strukturami zarządzali komuniści. 
 • 6 września 1944 r. - PKWN wydał dekret o reformie rolnej, którą przeprowadzano bez odszkodowań dla dotychczasowych obywateli.
 • 31 grudnia 1944 r. -  PKWN za zgodą Stalina został przekształcony w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. Premierem został Edward Osóbka - Morawski. 
 • Luty 1945 r. - rząd przeniósł swoją siedzibę do Warszawy. 
 • Marzec 1945 r. - nastąpiło aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego m.in. Leopolda Okulickiego, Jana Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pużaka. Zostali oni wywiezieni do Moskwy, gdzie w dn. 18 - 21 czerwca 1945 r. odbył się dla nich proces pokazowy (proces szesnastu). Aresztowanych skazano na kilkuletnie więzienie, które nie wszyscy przeżyli. 
 • 28 czerwca 1945 r. - powołano Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN). Jego premierem został Edward - Osóbka Morawsk, a wice premierami: Władysław Gomułka oraz Stanisław Mikołajczyk. Polska Partia Robotnicza zatrzymała wszystkie kluczowe ministerstwa. 
 • 5 lipca 1945 r. - TRJN został uznany przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Wycofały one swoje poparcie dla Rządu Polskiego na Wychodźstwie.
 • 30 czerwca 1946 r. - komuniści zorganizowali referendum ludowe, na którym wzywali do głosowania "trzy razy tak". Głosowanie poprzedziła kampania propagandowa komunistów. Stosowano terror i przeprowadzano aresztowania przeciwników politycznych.
 • 19 stycznia 1947 r. - przeprowadzono wybory do sejmu ustawodawczego. Wyniki głosowania zostały sfałszowane przez komunistów. Według oficjalnych danych Blok Demokratyczny uzyskał 80% głosów, PSL - 10%, a pozostałe partie - 10%.
 • 19 lutego 1947 r. - sejm uchwalił tzw. małą konstytucję. Głową państwa został prezydent, wybierany przez parlament na okres 7 lat. Urząd ten objął Bolesław Bierut. Władzę wykonawczą sprawował sejm. Na jego czele stanął Józef Cyrankiewicz.
 • Powołano Radę Państwa - do jej kompetencji należało m.in. wyrażanie zgody na uchwalanie budżetu oraz wstępne zatwierdzanie dekretów z mocą ustawy wydawanych przez rząd. W skład Rady Państwa wchodzili: prezydent, marszałek i wicemarszałkowie sejmu, prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz kilku posłów.

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019