Dojście do władzy komunistów w Polsce. - Odrabiamy.pl

Historia
 -  liceum

Historia
 -  liceum

Dojście do władzy komunistów w Polsce.

Marlena
8037
odpowiedziała na to pytanie

Droga komunistów do przejęcia władzy w Polsce.

 • lipiec 1944 r. - powołanie Polskiego Komitetu Wyzwolenie Narodowego (PKWN) w Moskwie - marionetkowego, tymczasowego organu władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej. Na jego czele stanął Edward Osóbka - Morawski. W skład organu wchodzili działacze Związku Patriotów Polskich (ZPP) i członkowie Krajowej Rady Narodowej.
 • Nowy organ władzy był całkowicie zależny od Związku Sowieckiego oraz jego przywódcy - Józefa Stalina. 
 • Siedziba PKWN mieściła się w Lublinie. Sprawował on władzę na terenach na zachód od linii Curzona (Polska lubelska). Wprowadzono tam nowy podział administracyjny, a jego strukturami zarządzali komuniści. 
 • 6 września 1944 r. - PKWN wydał dekret o reformie rolnej, którą przeprowadzano bez odszkodowań dla dotychczasowych obywateli.
 • 31 grudnia 1944 r. -  PKWN za zgodą Stalina został przekształcony w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. Premierem został Edward Osóbka - Morawski. 
 • Luty 1945 r. - rząd przeniósł swoją siedzibę do Warszawy. 
 • Marzec 1945 r. - nastąpiło aresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego m.in. Leopolda Okulickiego, Jana Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pużaka. Zostali oni wywiezieni do Moskwy, gdzie w dn. 18 - 21 czerwca 1945 r. odbył się dla nich proces pokazowy (proces szesnastu). Aresztowanych skazano na kilkuletnie więzienie, które nie wszyscy przeżyli. 
 • 28 czerwca 1945 r. - powołano Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN). Jego premierem został Edward - Osóbka Morawsk, a wice premierami: Władysław Gomułka oraz Stanisław Mikołajczyk. Polska Partia Robotnicza zatrzymała wszystkie kluczowe ministerstwa. 
 • 5 lipca 1945 r. - TRJN został uznany przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Wycofały one swoje poparcie dla Rządu Polskiego na Wychodźstwie.
 • 30 czerwca 1946 r. - komuniści zorganizowali referendum ludowe, na którym wzywali do głosowania "trzy razy tak". Głosowanie poprzedziła kampania propagandowa komunistów. Stosowano terror i przeprowadzano aresztowania przeciwników politycznych.
 • 19 stycznia 1947 r. - przeprowadzono wybory do sejmu ustawodawczego. Wyniki głosowania zostały sfałszowane przez komunistów. Według oficjalnych danych Blok Demokratyczny uzyskał 80% głosów, PSL - 10%, a pozostałe partie - 10%.
 • 19 lutego 1947 r. - sejm uchwalił tzw. małą konstytucję. Głową państwa został prezydent, wybierany przez parlament na okres 7 lat. Urząd ten objął Bolesław Bierut. Władzę wykonawczą sprawował sejm. Na jego czele stanął Józef Cyrankiewicz.
 • Powołano Radę Państwa - do jej kompetencji należało m.in. wyrażanie zgody na uchwalanie budżetu oraz wstępne zatwierdzanie dekretów z mocą ustawy wydawanych przez rząd. W skład Rady Państwa wchodzili: prezydent, marszałek i wicemarszałkowie sejmu, prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz kilku posłów.

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Fizyka
Wiązkę światła tworzą
około 16 godzin temu
Historia
Napisz kilka zdań o Sparcie.
około 16 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Historia
Kim jest archeolog?
około 17 godzin temu