Jaką postać będzie miało równanie położenia piłki względem ziemi y = f(t) w przypadku spadku swobodnego? - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  liceum

Fizyka
 -  liceum

Jaką postać będzie miało równanie położenia piłki względem ziemi y = f(t) w przypadku spadku swobodnego?

Piotrek
4560
odpowiedział na to pytanie

Piłka spadając z wysokości  porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim . Drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym przedstawiamy za pomocą wzoru:

 

gdzie  jest drogą jaką przebyło ciało,  jest prędkością początkową z jaką poruszało się to ciało,  jest przyspieszeniem z jakim poruszało się ciało,  jest czasem ruchu tego ciała. Piłka spadając nie posiada prędkości początkowej, czyli drogę pokonana przez piłkę możemy przedstawić wzorem:

 

Wiemy, że piłka spada z wysokości  oraz po pewnym czasie  pokonuje drogę . Z tego wynika, że położenie piłki względem Ziemi , w zależności od czasu spadania możemy przedstawić zależnością:

 

 

 

 

Wideolekcja
content
28 marca 2019
Matematyka
Nww i nwd liczb 112 i 144
około 7 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
WOS
1.W tabeli scharakteryzowano różne rodzaje wykładni prawa, Twoim zadaniem jest uzupełnienie prawej kolumny tabeli poprzez wpisanie do niej rodzaju wykładni prawa,której cechy zostały przedstawione w kolumnie lewej.
Charakterystyka wykładni:
1.Oznacza węższe rozumienie interpretowanie normy iż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.
2.Polega na interpretowaniu przepisów prawa przez ten sam podmiot,który ustanowił i wydał określone przepisy.Jest ona obowiązująca dla wszystkich,których przepisy dotyczą.
3.Polega na badaniu znaczenia użytych słów,znaków interpunkcyjnych i zastosowanych konstrukcji językowych.
4.Dokonywana przez organy stosujące prawo przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy.Jest stosowana w rozstrzyganej sprawie-nie jest obowiązująca przy rozstrzyganiu innych podobnych spraw.
5.Jest dokonywana przez analizę celu,który był brany pod uwagę przy ustanowieniu określonej normy prawnej.
6.Dokonywana przez prawników naukowych,zawarta jest w różnych publikacjach.Nie ma ona mocy obowiązującej,lecz jest często wykorzystywana przy orzekani w konkretnych sprawach.Ten rodzaj wykładni ma często duże znaczenie przy dokonywaniu wykładni przez inne podmioty.Waha tej wykładni zależy od autorytetu,jakim cieszy się autor w środowisku prawniczym.
7.Oznacza rozumienie interpretowanej normy ściśle z jej brzmieniem słownym.
8.Oznacza szersze rozumienie interpretowanej normy niż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.
9.Opiera się o logiczne rozumienie na podstawie zawartych w normie przesłanek
10.Wykorzystuje zródła historyczne,dzięki czemu można doszukać się przesłanek,które kierowały autorami aktu prawnego
11.Wyjaśnia sens normy prawnej poprzez jej umiejscowienie w systemie prawa i wyciągniecie odpowiednich wniosków.
Rodzaj wykładni:...
1 dzień temu