🎓 Cegła położona na bok o krawędzi a = 10 cm i b = 20 cm ma masę 1 kg. Oblicz teraz, jakie ciśnienie ta cegła wywiera na piasek. - Odrabiamy.pl

Fizyka
 -  szkoła podstawowa

Cegła położona na bok o krawędzi a = 10 cm i b = 20 cm ma masę 1 kg. Oblicz teraz, jakie ciśnienie ta cegła wywiera na piasek.

Ola
131981
Polub to zadanie

Dane:

 

 

 

Szukane:

 

Rozwiązanie:

Najpierw obliczamy powierzchnię, na jaką naciska cegła:

 

Ciężar cegły wynosi:

 

Siła nacisku, wywierana przez cegłę jest równa ciężarowi cegły. 

Możemy teraz obliczyć ciśnienie, jakie wywiera cegła na piasek:

 

Odpowiedź: Ciśnienie, jakie wywiera cegła wynosi 500 Pa. 

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

1.Przeczytaj teksty i wykonaj polecenie.

Sukcesy militarne państw centralnych [...] stwarzały nową sytuację polityczną. Piłsudski doskonale rozumiał, że Austro-Węgry i Niemcy muszą teraz dokonać jakichś kroków w sprawie polskiej. Chciał mieć w tej sytuacji pozycję najdogodniejszą [...]. Dnia 5 listopada 1916 r. generałowie-gubernatorzy warszawski i lubelski proklamowali w imieniu obu cesarzy manifest zapowiadający utworzenie z ziem zaboru rosyjskiego samodzielnego Królestwa Polskiego, z ustrojem konstytucyjnym i własną armią. [...] W rezultacie dyskusji między Wiedniem i Berlinem 6 grudnia 1916 r. wydane zostało rozporządzenie o Tymczasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego. [...] W Tymczasowej Radzie Stanu Piłsudski wybrany został referentem Komisji Wojskowej.

W miarę przedłużania się wojny i wyczerpywania zasobów ludzkich niemieckie władze wojskowe zamierzały wykorzystać dla swych celów potencjał ludnościowy zajętego [...] Królestwa Polskiego. [...] Bohaterska postawa i waleczność Legionów Polskich w 1916 roku pod Kostiuchnówką, nad Styrem i Stochodem, podczas rosyjskiej ofensywy gen. Brusiłowa, spotkała się z uznaniem najwyższych władz wojskowych państw centralnych, głównie Niemiec. Po bitwie pod Kostiuchnówką gen. Erich v. [von] Ludendorff, szef sztabu frontu wschodniego, pisał do podsekretarza stanu w Berlinie: „Polak to dobry żołnierz. Gdy Austria zawodzi, my musimy postarać się o nowe siły [...]”.

Fragment Aktu 5 listopada

[...]Jego Cesarska i Królewska Mość, Cesarz Austrji i Apostolski Król Węgier, oraz Jego Cesarska Mość, Cesarz Niemiecki, ułożyli się, by z ziem [polskich] [...] utworzyć państwo samodzielne, z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. [...] Nowe Królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmie, potrzebne do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armji nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni we wielkiej obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowane będą we wspólnem porozumieniu.

Polecenie:
Podaj na podstawie tekstów jedną z przyczyn i jeden ze skutków wydania Aktu 5 listopada.

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019