🎓 Jak ugasić palący się komputer? - Odrabiamy.pl

EDB
 -  szkoła podstawowa

Jak ugasić palący się komputer?

Arkadiusz
2335
Polub to zadanie

Przede wszystkim należy odłączyć komputer

WOS

O polskim systemie podatkowym
Innym powodem narastania nierówności w dochodach może być nasz system podatków od
dochodu. Po wprowadzeniu PIT w pierwszej połowie lat 90. system stopniowo ewoluował do
postaci, jaką mamy dzisiaj – czyli niemal liniowego. Stawki PIT, co prawda, mamy dwie, ale
na tę wyższą, 32-procentową, łapie się zaledwie 3 proc. podatników. Ale to jeszcze nie jest
decydujące. Gorzej, że w systemie jest wyrwa w postaci 19-procentowego liniowego PIT dla
działalności gospodarczej. […] W ciągu ośmiu lat przeciętny dochód bogatego liniowca wzrósł o 18 proc. Zamożny podatnik rozliczający się z fiskusem według skali zwiększył […] [go] w tym
czasie o 5,6 proc. […] [N]a liniowy PIT uciekają dobrze opłacani specjaliści, którzy, pracując
na umowach o pracę, musieliby płacić 32-procentowy podatek. Zachęt, aby się samozatrudnić,
mają więcej, np. ryczałtowe składki ZUS. Przy dochodzie rzędu 25 tys. zł miesięcznie
(a najbogatsi liniowcy taki średni dochód brutto uzyskiwali w 2015 r.) wynoszą ich one około
1200 zł – czyli niecałe 5 proc. tego dochodu. A to dużo mniej niż ponad 19 proc., jakie musi
zapłacić etatowiec. To sprawia, że system staje się wręcz regresywny.
J. Kapiszewski, M. Chądzyński, Jak rozciągała się siatka płac,
czyli skąd się wzięły nierówności płacowe w Polsce, 2017, serwisy.gazetaprawna.pl
Odnosząc się do tekstu, wyjaśnij, w jakiej sytuacji stawka podatku PIT nie jest
progresywna.

40 minut temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019
WOS

Przepisy prawne z kodeksu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
Art. 12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu,
oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności
prawnych, jest nieważna.
§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do
umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa
taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie
osoby niezdolnej do czynności prawnych.
Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej,
przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub
rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo
F – jeśli jest fałszywe. W każdym przypadku uzasadnij odpowiedź, odnosząc się
do unormowania z przytoczonych przepisów prawnych.
Adam, urodzony w 2016 roku, mógł być w 2019 roku spadkobiercą części
majątku swego zmarłego dziadka na drodze dziedziczenia testamentowego.
Czynność prawna w postaci zakupu w 2019 roku przez Annę, urodzoną
w 2010 roku, paczki lizaków za 6 złotych w hipermarkecie jest ważna.

około godziny temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
WOS

O kwestiach ekonomiczno-społecznych w myśli politycznej
Tekst 1. [C]ałe życie społeczne, w tym również gospodarcze, powinno się opierać na
spontanicznie tworzonym porządku. Najlepszym przykładem kształtowania się
spontanicznego porządku jest rynek, uznany za miejsce, na którym funkcjonuje ogromna
liczba podmiotów mających różne preferencje i różne oczekiwania. Te preferencje kształtują
poziom cen, który z kolei stanowi źródło informacji dla podmiotów ekonomicznych.
Tekst 2. [Z]asada pierwszeństwa pracy przed kapitałem jest postulatem należącym do
porządku moralności społecznej, który to postulat posiada swoje kluczowe znaczenie […].
Praca w jakimś sensie jest nierozłączna od kapitału i nie przyjmuje w żadnej postaci owej
antynomii, czyli rozłączenia i przeciwstawienia w stosunku do środków produkcji, jakie
zaciążyło nad życiem ludzkim ostatnich stuleci w rezultacie założeń wyłącznie
ekonomistycznych. Jeżeli człowiek pracuje […], to równocześnie pragnie, aby owoce tej pracy
służyły jemu i drugim oraz ażeby w samym procesie pracy mógł występować jako
współodpowiedzialny i współtwórca warsztatu, przy którym pracuje.
www.[...].org.pl; www.[...]ekonomia.net
Do każdego tekstu zawierającego poglądy w kwestiach ekonomiczno-społecznych
przyporządkuj nazwę nurtu myśli politycznej, dla którego te poglądy są
charakterystyczne. Odpowiedzi wybierz spośród: katolicka nauka społeczna, liberalizm,
socjaldemokracja.

około godziny temu
Wideolekcja
content
22 marca 2019