🎓 Wyjaśnij w jaki sposób powstaje cząsteczka wody w czasie reakcji estryfikacji. Z jakich atomów i jakich grup funkcyjnych pochodzą? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Wyjaśnij w jaki sposób powstaje cząsteczka wody w czasie reakcji estryfikacji. Z jakich atomów i jakich grup funkcyjnych pochodzą?

Dominika
29092
Polub to zadanie

Rozwiązanie:

Cząsteczka wody

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Historia

Źródło 1. Sytuacja przemysłowa w jednym z zaborów
Ropa naftowa, od dawna służąca chłopom [tego regionu] do różnych celów gospodarskich,
zaczęła od wynalazku Łukasiewicza […] stanowić ważny produkt przemysłowy, zaspokajający
potrzeby […] miast, kolei i przemysłu. W 1867 r. użyto pierwszego silnika parowego do napędu
urządzenia wiertniczego, a w 1884 r. wprowadzono nowoczesną kanadyjską metodę udarową.
Nowe metody techniczne wymagały kapitałów. Większość z nich napływała z zagranicy […].
[N]a początku XX w. [region ten dostarczał] 5% światowego wydobycia ropy.
A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2002, s. 190.
Źródło 2. Fragment wspomnień
Moje pokolenie nie pamiętało już szkół niemieckich, […] węszących wszędzie zdradę i spisek
[...], brania do wojska na dwanaście lat i powszechnego zakazu używania języka polskiego
w każdym, nawet najniższym urzędzie. Chodziłem już do polskiej szkoły. Wprawdzie historia
Polski była przedmiotem nadobowiązkowym i wykładanym w czasie wolnego od nauki
popołudnia, ale uczono jej na podstawie źródeł polskich [...]. Czytywało się dzienniki polskie,
a cenzura ich była dość łagodna, leczył polski lekarz, sędzia polski sądził, teatr polski nas
bawił. Obchodziliśmy wszystkie święta narodowe, cóż więc dziwnego, że zacierała się w nas
młodych [...] świadomość, że się jest poddanym obcego państwa.
A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1958, s. 27–26.
Rozstrzygnij, czy oba źródła dotyczą tego samego zaboru. Odpowiedź uzasadnij,
odwołując się do zawartych w nich informacji.

około 3 godziny temu
Historia

Fragment aktu zawiązania konfederacji
My, senatorowie, ministrowie [Rzeczypospolitej], urzędnicy kor[onni], tudzież urzędnicy,
dygnitarze i rycerstwo kor[onne], widząc, że już dla nas nie masz [Rzeczypospolitej], iż sejm
dzisiejszy, na niedziel tylko sześć zwołany, przywłaszczywszy sobie władzę prawodawczą na
zawsze […], ciągle ją ze wzgardą praw uzurpując, połamał prawa kardynalne, zmiótł wszystkie
wolności szlacheckie, […] nową formę rządu, za pomocą mieszczan, ułanów, żołnierzy,
narzuconą sukcesję tronu postanowił, królowi od przysięgi, na pacta conventa wykonanej,
uwolnić się dozwolił, władzę królów rozszerzył, rzeczpospolitą w monarchię zamienił, szlachtę
bez posesji od równości i wolności odepchnął, wolę narodu, w instrukcjach wojewódzkich
daną, [...] sam pod konfederacją sejmując, konfederować się całemu narodowi, prócz siebie,
zakazał [...], w wojnę szkodliwą przeciwko Rosji, sąsiadki naszej najlepszej, najdawniejszej
z przyjaciół i sprzymierzeńców naszych, wplątać nas usiłował […]. [P]rzeciwko wszystkim
prawom i ustawom na tym sejmie wypadłym, które by wolność Rzczpltej obalały […],
konfederujemy się i wiążemy się węzłem nierozerwanym konfederacji […]. [O]braliśmy sobie
za marszałka J.W. Stan[isława] Szczęsnego Potockiego, generała kor[onnego] artylerii [...],
a za wodzów wojsk kor[onnych] przy konfederacji i jej władz będących J.W. Ksawerego
Branickiego, w[ielkiego] kor[onnego], Seweryna Rzewuskiego poln[ego] kor[onnego]
hetmanów.
Wymień dwa przykłady praw kardynalnych, których połamanie zarzucili sejmowi
w cytowanym dokumencie konfederaci.

około 3 godziny temu
Historia

Fragment aktu zawiązania konfederacji
My, senatorowie, ministrowie [Rzeczypospolitej], urzędnicy kor[onni], tudzież urzędnicy,
dygnitarze i rycerstwo kor[onne], widząc, że już dla nas nie masz [Rzeczypospolitej], iż sejm
dzisiejszy, na niedziel tylko sześć zwołany, przywłaszczywszy sobie władzę prawodawczą na
zawsze […], ciągle ją ze wzgardą praw uzurpując, połamał prawa kardynalne, zmiótł wszystkie
wolności szlacheckie, […] nową formę rządu, za pomocą mieszczan, ułanów, żołnierzy,
narzuconą sukcesję tronu postanowił, królowi od przysięgi, na pacta conventa wykonanej,
uwolnić się dozwolił, władzę królów rozszerzył, rzeczpospolitą w monarchię zamienił, szlachtę
bez posesji od równości i wolności odepchnął, wolę narodu, w instrukcjach wojewódzkich
daną, [...] sam pod konfederacją sejmując, konfederować się całemu narodowi, prócz siebie,
zakazał [...], w wojnę szkodliwą przeciwko Rosji, sąsiadki naszej najlepszej, najdawniejszej
z przyjaciół i sprzymierzeńców naszych, wplątać nas usiłował […]. [P]rzeciwko wszystkim
prawom i ustawom na tym sejmie wypadłym, które by wolność Rzczpltej obalały […],
konfederujemy się i wiążemy się węzłem nierozerwanym konfederacji […]. [O]braliśmy sobie
za marszałka J.W. Stan[isława] Szczęsnego Potockiego, generała kor[onnego] artylerii [...],
a za wodzów wojsk kor[onnych] przy konfederacji i jej władz będących J.W. Ksawerego
Branickiego, w[ielkiego] kor[onnego], Seweryna Rzewuskiego poln[ego] kor[onnego]
hetmanów.
Rozstrzygnij, czy cytowany dokument jest aktem zawiązania konfederacji barskiej czy
targowickiej. Odpowiedź uzasadnij, podając dwa argumenty.

około 3 godziny temu