Sporządzono 0,5 dm3 0,05-molowego Na2CO3 (d= 1g/cm3). Oblicz stężenie procentowe roztworu oraz stężenie procentowe roztworu po odparowaniu 150 gramów H2O. - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  liceum

Chemia
 -  liceum

Sporządzono 0,5 dm3 0,05-molowego Na2CO3 (d= 1g/cm3). Oblicz stężenie procentowe roztworu oraz stężenie procentowe roztworu po odparowaniu 150 gramów H2O.

Dominika
6872
odpowiedziała na to pytanie

Dane: 

  

   

 

Szukane: 

 

Rozwiązanie: 

Znając objętość, stężenie molowe oraz gęstość obliczamy stężenie procentowe korzystając z poniższego wzoru: 

    

   

Masa roztworu wynosi: 

  

   

Masa substancji rozpuszczonej wynosi: 

   

Po odparowaniu 150 g wody mara roztworu wynosi:  

  

Stężenie procentowe po odparowaniu wody wynosi: 

 

Matematyka
Nww i nwd liczb 112 i 144
około 3 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
WOS
1.W tabeli scharakteryzowano różne rodzaje wykładni prawa, Twoim zadaniem jest uzupełnienie prawej kolumny tabeli poprzez wpisanie do niej rodzaju wykładni prawa,której cechy zostały przedstawione w kolumnie lewej.
Charakterystyka wykładni:
1.Oznacza węższe rozumienie interpretowanie normy iż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.
2.Polega na interpretowaniu przepisów prawa przez ten sam podmiot,który ustanowił i wydał określone przepisy.Jest ona obowiązująca dla wszystkich,których przepisy dotyczą.
3.Polega na badaniu znaczenia użytych słów,znaków interpunkcyjnych i zastosowanych konstrukcji językowych.
4.Dokonywana przez organy stosujące prawo przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy.Jest stosowana w rozstrzyganej sprawie-nie jest obowiązująca przy rozstrzyganiu innych podobnych spraw.
5.Jest dokonywana przez analizę celu,który był brany pod uwagę przy ustanowieniu określonej normy prawnej.
6.Dokonywana przez prawników naukowych,zawarta jest w różnych publikacjach.Nie ma ona mocy obowiązującej,lecz jest często wykorzystywana przy orzekani w konkretnych sprawach.Ten rodzaj wykładni ma często duże znaczenie przy dokonywaniu wykładni przez inne podmioty.Waha tej wykładni zależy od autorytetu,jakim cieszy się autor w środowisku prawniczym.
7.Oznacza rozumienie interpretowanej normy ściśle z jej brzmieniem słownym.
8.Oznacza szersze rozumienie interpretowanej normy niż wynikałoby to z jej brzmienia słownego.
9.Opiera się o logiczne rozumienie na podstawie zawartych w normie przesłanek
10.Wykorzystuje zródła historyczne,dzięki czemu można doszukać się przesłanek,które kierowały autorami aktu prawnego
11.Wyjaśnia sens normy prawnej poprzez jej umiejscowienie w systemie prawa i wyciągniecie odpowiednich wniosków.
Rodzaj wykładni:...
1 dzień temu