Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Otrzymałeś do analizy próbkę zawierającą kilka gramów nienasyconego tłuszczu. W cząsteczkach tłuszczów znajdują się tylko reszty kwasu oleinowego. Masz do dyspozycji sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne takie jak: woda destylowana, Br2, CCl4, etanol, płyn Lugola, roztwory wodne NaOH, HCl, NaCl, CaCl2, Cu(NO3)2.
a) Zapisz za pomocą wzorów półstrukturalnych reakcje zmydlania tego tłuszczu, którą mógłbyś przeprowadzić, korzystając z podanych w informacji odczynników.
b) Zapisz równanie reakcji chemicznej oraz podaj obserwacje, które potwierdza, że jednym z produktów zmydlania tego tłuszczu jest nienasycone mydło. Możesz wykorzystać tylko podane w informacji odczynniki chemiczne.
c) Opisz tok postępowania pokazujący, w jaki sposób mógłbyś wydzielić z mieszaniny poreakcyjnej drugi produkt, który obok mydła powstaje w procesie zmydlania tłuszczu. Jakie właściwości chemiczne produktów zamierzasz wykorzystać w trakcie ich rozdziału? Możesz wykorzystać tylko podane w informacji odczynniki chemiczne.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Dominika

Dominika

Chemia