Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli jest fałszywe. 
1. Izomery to związki chemiczne o takim samym składzie, ale różnej budowie cząsteczki. P/F 
2. Izomery mają takie same właściwości fizyczne i chemiczne.  P/F 
3. Im bardziej rozgałęziony jest łańcuch węglowy izomeru danego węglowodoru, tym wyższą temperaturę wrzenia ma dany izomer.  P/F 

Odpowiedź nauczyciela