Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. - Odrabiamy.pl

Biologia

Biologia

Wymień formy ochrony przyrody w Polsce.

Jan
17
odpowiedział na to pytanie
OCHRONA OBSZAROWA: park narodowy; park krajobrazowy; rezerwat przyrody; obszary chronionego krajobrazu; obszary Natura 2000; OCHRONA INDYWIDUALNA: pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; OCHRONA GATUNKOWA: ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019