🎓 Wyjaśnij pojęcie "Zielona Rewolucja". - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Wyjaśnij pojęcie "Zielona Rewolucja".

Remik
6
Polub to zadanie

Zielona Rewolucja to wszelkie działania podjęte w latach 60. XX w. przez międzynarodową organizację ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, które miały doprowadzić do zmniejszenia problemu głodu na świecie.

Założeniem rewolucji było zwiększenie produkcji rolnej poprzez wprowadzenie nowych, odporniejszych i bardziej plennych odmian roślin (głównie pszenicy, ryżu, kukurydzy) oraz zastosowaniu zmienionych technologii upraw (zwiększenie zużycia nawozów sztucznych, pestycydów, nawadnianie gruntów, intensywna agrotechnika).

Zielona Rewolucja była prowadzona na subkontynencie indyjskim oraz w międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych regionach Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Język polski

1. Księga Koheleta powstała ok. III w. p.n.e. Zaliczana jest do ksiąg mądrościowych, dydak-
tycznych, ponieważ zawiera rady, co człowiek powinien czynić. Jej autorstwo jest przypisy-
wane królowi Salomonowi. Poświadczać mają to pierwsze słowa księgi. Jednakże nie można

jednoznacznie tego potwierdzić. Może to być chwyt literacki zachęcający do jej przeczytania
ze względu na walory mądrościowe.
Kohelet nie jest imieniem, ale nazwą funkcji pełnionej przez konkretną osobę, która była

kimś w rodzaju łącznika zgromadzenia z Bogiem. Kohelet inaczej nazywany jest Eklezjaste-
sem.

Według Koheleta od początku istnienia świata i człowieka nic się nie zmienia. Powtarza-
ją się te same zjawiska w przyrodzie i życiu człowieka. Człowiek nie może patrzeć pesymi-
stycznie na swe życie i działania. W podejmowanym przez siebie wysiłku powinien dostrze-
gać także radość, bowiem świadczą one o sile i możliwościach człowieka, którymi go Bóg

obdarzył. Dlatego też może i powinien korzystać z życia. Paradoksalność życia człowieka
wyraża się tym, iż człowiek jest świadomy przemijalności czasu. Jest to szczególnie widoczne
we fragmencie zatytułowanym Wszystko zależne jest od czasu, a ostatecznie od Boga. Bóg,

zdaniem Koheleta, odgrywa zasadniczą rolę w życiu człowieka. Mędrzec uważa, że okazywa-
niem Bogu bojaźni i kierowaniem się Jego przykazaniami człowiek może osiągnąć radość ży-
cia.

2. Marność nad marnościami (Vanitas vanitatum et omnia vanitas). Słowa te wskazują na

nietrwałość ludzkiego życia; działań, często też efektów, a jednocześnie na konieczność po-
szukiwania takiej wartości, która będzie trwała. Motyw artystyczny ukazujący kruchość ludz-
kiego życia nazwano motywem vanitas.

Praca domowa
Zapisz własnymi słowami rady Koheleta dotyczące tego, jak przeżywać swój los.

około 15 godzin temu