🎓 Podaj treść I prawa Mendla. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Podaj treść I prawa Mendla.

Monika
81825
Polub to zadanie
I PRAWO MENDLA: W każdej gamecie wytwarzanej przez organizm znajduje się tylko jeden allel danego genu. Wyjaśnienie: Gamety powstają w procesie mejozy, czyli podziału redukcyjnego. Podczas tego procesu z komórki o diploidalnym zestawie chromosomów powstają 4 komórki haploidalne. Do każdej z tych komórek trafia jeden z wariantów genu, czyli jeden z alleli.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Proszę wypisać z tekstu przejawy kryzysu w USA

Jesienią 1928 r wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał dotychczasowy sekretarz stanu do spraw handlu Henryk Hoover. Przekonany, że gospodarka amerykańska sama, bez ingerencji państwa, zdoła pokonać narastający kryzys. Amerykańskie banki zaczęły jednak domagać się zwrotu pożyczek (udzielonym np. Niemcom i innym krajom na odbudowę zniszczonej Europy) zaniepokojone zwiększoną emisją akcji. Pierwsze symptomy kryzysu pojawiły się już latem 1929 r. w postaci malejącej produkcji i spadku cen. Kryzys gospodarczy, największe załamanie gospodarcze świata w XX w. objęło wszystkie kraje i dziedziny ich gospodarki. Przejawiało się długotrwałym i głębokim spadkiem produkcji przemysłowej, masowym bezrobociem, spowodowało poważne zmiany polityczne. Doprowadziło do ogromnej spekulacji akcjami, których wartość nominalna przekroczyła wielokrotnie ich wartość rynkową. Załamanie nastąpiło 24 października 1929 r. w „czarny czwartek” kiedy na giełdzie nowojorskiej nastąpił krach. Przyniósł on spadek wartości akcji większości przedsiębiorstw i zapoczątkował niespotykaną dotąd w historii falę bankructw. Gospodarka amerykańska znalazła się w błędnym kole recesji gospodarczej, która objawiała się gwałtownym spadkiem produkcji artykułów przemysłowych cen oraz masowym bezrobociem w USA (20%). Zjawiskiem powszechnym stała się nędza i zorganizowana przestępczość. Sytuację komplikowała prohibicja, obowiązująca w Stanach Zjednoczonych od roku 1919, która w latach dwudziestych przyczyniła się do powstania prawdziwego gangsterskiego imperium opartego na przemycie alkoholu, hazardzie czy prostytucji.

około godziny temu
Historia

Wskaż punkty, które odnoszą się do;
-pozycji Kościoła rzymskiego wśród innych Kościołów chrześcijańskich
-władzy papieża w Kościele
-stosunku papieża do cesarza i innych władców świeckich
-władzy papieża wobec ogółu wiernych

1. Kościół Rzymski przez samego Boga został założony.
2. Tylko sam biskup rzymski może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.
3. Tylko on sam może biskupów składać z godności lub do nich przywracać.
4. Legat jego przewodniczy wszystkim biskupom na synodzie, nawet gdy jest niższy stopniem i może na nich wydać wyrok złożenia z godności.
5. Nieobecnych może papież składać z godności.
6. Z obłożonymi przez niego klątwą nie wolno przebywać w jednym domu.
7. Jedynie jemu samemu wolno, stosownie do wymagań czasu, nowe prawa wydawać, nowe gminy zakładać, ze zgromadzenia kanoników tworzyć opactwo, z drugiej strony dzielić bogate biskupstwo a ubogie łączyć.
8. On sam tylko może używać insygniów cesarskich.
9. Tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta.
10. Jego jednego imię ma być wspominane w modlitwach kościelnych.
11. Ten jeden jedyny jest tytuł (papież) na świecie.
12. Jemu wolno władcami rozporządzać (a więc i cesarzy z tronu składać).
13. Jemu wolno w razie potrzeby biskupów z miejsca na miejsce przenosić.
14. W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał.
15. Mianowany przezeń (duchowny) może być przełożonym innego kościoła, ale nie może pełnić służby wojskowej i nie może od żadnego biskupa przyjmować urzędu wyższego stopnia.
16. Żaden synod nie może bez jego rozkazu nazywać się powszechnym.
17. Żaden przepis prawny i żadna księga kanonów (tj. praw kościelnych) nie ma mieć ważności bez jego woli.
18. Orzeczenie jego przez nikogo nie może być zaczepione, on sam zaś może unieważniać (orzeczenia) wszystkich innych.
19. Przez nikogo nie może być on osądzony.
20. Nikomu nie wolno (sądownie) skazywać apelującego do stolicy apostolskiej.
21. Ważniejsze sprawy każdego kościoła mają być jej przedkładane.
22. Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma św., w żaden błąd nie popadnie.
23. Biskup rzymski, jeśli kanonicznie został obrany, dzięki zasługom św. Piotra, niewątpliwie staje się świętym, jak świadczy św. Eunodiusz (*), biskup pawijski, z czym zgadza się wielu Ojców świętych, jak poznać można z dekretów świętego papieża Symacha.
24. Na jego zlecenie i za jego zezwoleniem wolno poddanym wnosić skargi.
25. Bez zgromadzenia synodalnego może on biskupów składać z godności i na nowo przywracać.
26. Nikt nie ma być uważany za katolika, kto nie zgadza się z Kościołem Rzymskim.
27. On może poddanych zwalniać od wierności bezecnym.

około godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019