🎓 Co to jest poliploidalność? - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Co to jest poliploidalność?

Luke
12
odpowiedział na to pytanie
POLIPLOIDALNOŚĆ oznacza posiadanie przez dany organizm więcej niż dwóch zestawów chromosomów. Poliploidalność jest częstym zjawiskiem u roślin, zaś u zwierząt jest letalna tj. prowadzi do śmierci.
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Historia

Pomylono nazwiska i poglądy czołowych teoretyków liberalizmu, konserwatyzmu i socjalizmu. Uporządkuj je.

A) Pierre Joseph Proudhon
B) Jeremy Bentham
C) Edmund Burke
D) Adam Smith
E) Karol Marks

1) Uważał, że celem działań powinno być: "największe szczęście największej liczby ludzi", gdyż wszystkich łączy ta sama egoistyczna potrzeba doznawania przyjemności i unikania cierpień.
2) Badający przyczyny nędzy i bogactwa na świecie, głosił, że tylko swobodne działania jednostek przedsiębiorczych i kierujących się chęcią zysku mogą razem stworzyć harmonijną całość i powiększać bogactwo ogółu. Stąd wysunął postulat wolności działalności gospodarczej.
3) Uważał, że w polityce powinien obowiązywać ostrożny umiar, wynikający z ograniczonej wiary w siłę ludzkiego rozumu. Lepiej zdać się na "zbiorowy rozum wieków" i na rytm pokoleń, na którym wspiera się życie społeczne.
4) Marzył o zniesieniu państwa - instytucji stosującej przemoc i powołaniu w jego miejsce lokalnych, samorządnych wspólnot. Nawoływał do likwidacji dochodów niepochodzących z pracy własnej ludzi.
5) Do klasy wyzyskującej zaliczał właścicieli środków produkcji - czyli fabryk, hut i kopalń, działających na różnych polach gospodarki rozwijającego się kapitalizmu. Dokonując nieuchronnego z punktu widzenia historii rewolucyjnego przewrotu, proletariusze mieli działać nie tylko we własnym interesie, ale jednocześnie dla dobra całej ludzkości.

około 2 godziny temu
Biologia
Co to jest poliploidalność?
8 października 2018