Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Język niemiecki
 -  7 szkoły podstawowej
 -  7 Sz.P.

Czas przeszły Perfekt czasowników nierozdzielne złożonych i zakończonych na "-ieren".

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Czasowniki nierozdzielnie złożone zaczynają się od przedrostków: be-, er-, ver-, zer-, miss-, ge-, ent-, emp-. Wraz z czasownikami zakończonymi na "-ieren" (np. studieren, telefonieren) tworzą one imiesłów czasu przeszłego bez przedrostka "ge-". Przykładowo: Mein Freund hat Medizin studiert. (Mój przyjaciel studiował medycynę.) Christoph Columbus hat Amerika entdeckt. (Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę.)
Historia
Co to legion?
2 dni temu