Chemia
 -  I liceum
 -  I lic.

Chemia
 -  I liceum
 -  I lic.

Co to jest hydroliza soli?

Dominika
3676
odpowiedziała na to pytanie

Hydrolizą soli nazywamy reakcję chemiczną, która zachodzi po dysocjacji elektrolitycznej (procesie rozpadu cząsteczek związków chemicznych na kationy i aniony) soli podczas rozpuszczania w wodzie. Hydrolizie ulegają jony pochodzące od słabych kwasów i słabych zasad. Hydroliza nie zachodzi wówczas gdy sole są nierozpuszczalne w wodzie oraz w przypadkach soli mocnej zasady i mocnego kwasu. 

Przykład: KF - sól słabego kwasu i mocnej zasady. Sól ta dysocjuje: KF -> K+ + F-.  Kwas fluorowy jest słabym kwasem, dlatego jon F– będzie reagował z wodą: F- + H2O -> HF + OH-.

Język niemiecki
Jednostki czasu.
około 2 godzin temu
Język niemiecki
Pytanie o hobby.
około 3 godzin temu
Historia
Kim był Ignacy Mościcki?
około 14 godzin temu
Język polski
Zakony w średniowieczu.
około 16 godzin temu