Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Język angielski
 -  8 szkoły podstawowej
 -  8 Sz.P.

Co to jest "question tag" i jak go używać?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
"Question tag" to po polsku pytanie rozłączne. Pytań rozłącznych używamy, żeby potwierdzić jakąś informację. Używamy w nich: czasowników w formie twierdzącej w zdaniach przeczących (np. He isn't swimming, is he?); czasowników w formie przeczącej w zdaniach twierdzących (np. He's swimming, isn't he?); takich samych operatorów, jakie występują w danym zdaniu (np. He swam in the sea, didn't he?); odmiany czasownika "do/did", kiedy nie ma w zdaniu żadnego operatora (np. She goes swimming every day, doesn't she?) oraz czasownika modalnego, kiedy jest on częścią zdania (np. She can swim, can't she?).
WOS
Czym jest referendum?
około 11 godzin temu