Kim byli periojkowie? - Odrabiamy.pl

Historia
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Historia
 -  szkoła podstawowa
 -  Sz.P.

Kim byli periojkowie?

,
Remik
6
odpowiedział na to pytanie

Periojkowie wywodzili się z podporządkowanej Spartanom ludności Peloponezu, jednak w przeciwieństwie do helotów zachowali wolność osobistą i własną ziemię. Podobnie jak Spartanie zobowiązani byli do służby w armii i płacenia podatków, jednak nie posiadali praw obywatelskich. Zajmowali się głównie handlem oraz rzemiosłem.

Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Fizyka
Cząstka A o dodatnim ładunku elektrycznym q i masie m wpada w obszar pola elektrycznego, wytwarzanego przez dwie równoległe i przeciwnie naładowane okładki kondensatora płaskiego. Kierunek prędkości początkowej v0 cząstki A jest równoległy do okładek. Przyjmij, że pole elektryczne w obszarze ruchu cząstki jest jednorodne, a cząstka podczas ruchu nie oddziałuje z innymi cząstkami, które mogą być w przestrzeni pomiędzy okładkami. Pomiń wpływ innych pól. Po pewnym czasie, w tym samym miejscu i z tą samą prędkością początkową (co do kierunku, zwrotu i wartości) co cząstka A, do pola elektrycznego wpada cząstka B. Ładunek elektryczny cząstki B jest taki sam jak ładunek cząstki A, natomiast masa cząstki B jest 4 razy większa od masy cząstki A.
Uzupełnij dwa poniższe zdania wpisując w puste miejsce odpowiednią wartość.
1. Jeżeli wartość przyspieszenia cząstki A wynosi a, to wartość przyspieszenia cząstki B wynosi ..........................
2. Jeżeli czas (liczony od momentu, gdy dana cząstka wpada w pole elektryczne) dotarcia cząstki A do jednej z okładek wynosi t, to czas dotarcia cząstki B do tej samej okładki wynosi ..........................
3. Jeżeli wartości prędkości początkowych obu cząstek wynoszą v0, to tuż przed uderzeniem w okładkę, składowe prędkości w kierunku równoległym do okładek mają wartości odpowiednio: ............... (cząstki A) oraz ................... (cząstki B).
około 22 godzin temu
Historia
Kim byli periojkowie?
20 października 2018