Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. - Odrabiamy.pl

Biologia

Biologia

Wymień formy ochrony przyrody w Polsce.

Jan
14
odpowiedział na to pytanie
OCHRONA OBSZAROWA: park narodowy; park krajobrazowy; rezerwat przyrody; obszary chronionego krajobrazu; obszary Natura 2000; OCHRONA INDYWIDUALNA: pomniki przyrody; stanowiska dokumentacyjne; użytki ekologiczne; zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; OCHRONA GATUNKOWA: ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
Historia
Wyjaśnij pojęcie: meczet.
około 8 godzin temu