Język polski
Czym jest akcent wyrazowy?
około 13 godzin temu
Język polski
Wymień przykłady ballad.
około 13 godzin temu
Język polski
Napisz jakie funkcje języka wiążą się z aktem komunikacji.
2 dni temu
Geografia
Z jaką prędkością Ziemia obraca się wokół własnej osi?
2 dni temu
Geografia
Jak obliczyć rozciagłość południkową?
2 dni temu
Język polski
Podaj definicję upodobnienia.
3 dni temu
Język niemiecki
Typy domów.
3 dni temu
Chemia
Jak powstaje wiązanie kowalencyjne?
3 dni temu
Biologia
Wyjaśnij pojęcie: hormony.
3 dni temu
Biologia
Wyjaśnij, na czym polega krzyżówka testowa.
3 dni temu
Biologia
Podaj treść I prawa Mendla.
3 dni temu
Biologia
Wyjaśnij znaczenie terminu: choroba.
3 dni temu
Biologia
Wyjaśnij znaczenie terminu: zdrowie.
3 dni temu
Biologia
Podaj podstawowe funkcje łożyska.
3 dni temu
Biologia
Co to są gruczoły wydzielania wewnętrznego?
3 dni temu
Biologia
Co to jest akomodacja?
3 dni temu
Chemia
Co to jest wiązanie chemiczne?
3 dni temu
Biologia
Co to jest nefron?
3 dni temu
Język niemiecki
Czasownik "werden".
3 dni temu
Chemia
Co to jest dublet elektronowy?
3 dni temu
Język niemiecki
Co to jest rekcja czasownika?
3 dni temu
Chemia
Co to jest oktet elektronowy?
3 dni temu
Matematyka
Napisz liczby piątej dziesiątki.
3 dni temu
Matematyka
Jaka jest 22 cyfra po przecinku liczby 0,8(5)?
3 dni temu
Fizyka
Co to jest paskal?
3 dni temu
Fizyka
Co to jest parcie?
3 dni temu
Fizyka
Co to jest nacisk?
3 dni temu
Fizyka
Czym jest gęstość?
3 dni temu
Matematyka
o ile liczba 54 jest większa od liczby 9
3 dni temu
Język angielski
Podaj przykłady nieregularnej liczby mnogiej rzeczowników
3 dni temu
Język angielski
Czy się różnią przymiotniki z końcówką "-ing" i "-ed"?
3 dni temu
Język angielski
Jakich przyimków używamy ze środkami transportu?
3 dni temu
Język angielski
Jak otwieramy i kończymy listy formalne?
3 dni temu
Fizyka
Czym jest siła ciężkości?
3 dni temu
Fizyka
Co to jest masa?
3 dni temu
Fizyka
Czym są siły spójności, a czym siły przylegania?
3 dni temu
Chemia
Jaka jest treść prawa okresowości?
4 dni temu
Język niemiecki
"War" i "hatte".
4 dni temu
Chemia
Czym jest grupa w układzie okresowym?
4 dni temu
Chemia
Czym jest okres w układzie okresowym?
4 dni temu
Język niemiecki
Przybory szkolne.
4 dni temu
Matematyka
Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych w trapezie równoramiennym?
4 dni temu
Matematyka
Ile jest liczb pierwszych?
4 dni temu
Matematyka
Co to jest błąd bezwzględny?
4 dni temu
Geografia
Jak mierzymy odległości na mapie?
4 dni temu
Historia
Wymień trzy bóstwa, którym oddawali cześć mieszkańcy Mezopotamii.
4 dni temu
Język angielski
Jak używamy zdań z "wish"?
4 dni temu
Język angielski
Z jakimi rzeczownikami używamy przedimka "the"?
4 dni temu
Język angielski
Jak używamy trzeciego trybu warunkowego (Third conditional)
4 dni temu
Fizyka
Co to jest ciepło właściwe?
4 dni temu
Matematyka
Rozwiąż równanie 2x-250=0.
4 dni temu
Historia
Na ziemiach którego zaboru zawiązano spisek podchorążych?
4 dni temu
Historia
Scharakteryzuj główne złożenia liberalizmu.
4 dni temu
Matematyka
Uzupełnij 3/8=?/16
4 dni temu
Historia
Podaj nazwę rzeki przepływającej przez starożytną Palestynę.
4 dni temu
Chemia
Czym różni się mieszanina jednorodna od niejednorodnej?
4 dni temu
Język polski
Czym jest bezokolicznik?
4 dni temu
Historia
Co nazywamy prawem talionu?
4 dni temu
Historia
Wymień zasługi Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Polski.
5 dni temu
Chemia
Czym jest masa atomowa?
5 dni temu
Język niemiecki
Państwa o rodzajnikach "die" i "der" - wyjątki.
5 dni temu
Język polski
Wskaż cechy felietonu.
5 dni temu
Chemia
Co to są izotopy?
5 dni temu
Język niemiecki
Krótko o systemie szkolnictwa w Niemczech.
5 dni temu
Język niemiecki
Czas przyszły Futur I.
5 dni temu
Biologia
Co to jest nerwacja liścia?
5 dni temu
Biologia
Czy wirusy są organizmami?
5 dni temu
Biologia
Porównaj denaturację z koagulacją.
5 dni temu
Biologia
Wyjaśnij różnicę pomiędzy wymianą gazową a oddychaniem komórkowym.
5 dni temu
Biologia
content
Porównaj budowę komórki zwierzęcej z budową komórki roślinnej.
5 dni temu
Fizyka
Jakie są właściwości gazów?
5 dni temu
Matematyka
Jaka jest najmniejsza liczba pierwsza?
5 dni temu
Matematyka
Co to jest deltoid?
5 dni temu
Fizyka
Jakie są właściwości cieczy?
5 dni temu
Matematyka
Zapisz podane liczby złożone jako iloczyn liczb pierwszych: 80, 175, 1485, 6930.
5 dni temu
Fizyka
Jakie są właściwości ciał stałych?
5 dni temu
Matematyka
Jest godzina 21:58:50. Ile zostało sekund do Nowego Roku?
5 dni temu
Matematyka
Jak zamienić skalę?
5 dni temu
Fizyka
Jak wyznaczyć biegunowość zwojnicy?
5 dni temu
Biologia
Do jakich obserwacji służą przedmioty: mikroskop, luneta, teleskop, lupa, lornetka?
5 dni temu
Język polski
co to jest podmiot liryczny
5 dni temu
Historia
Co to jest masoneria?
5 dni temu
Historia
Wymień najważniejszych egipskich bogów.
5 dni temu
Język polski
zapisz czym różni się głoska od litery
5 dni temu
Historia
Prekursorami jakich dziedzin nauki byli Egipcjanie?
5 dni temu
Historia
Co to jest tradycja?
5 dni temu
Historia
Jakie były zasługi Mojżesza dla Izraelitów?
5 dni temu
Chemia
Czym są elektrony walencyjne?
5 dni temu
Język angielski
Jak zachowują się czasowniki modalne (modal verbs) w stronie biernej (passive voice)?
6 dni temu
Język angielski
Jaka jest różnica w użyciu "also" i "too"?
6 dni temu
Biologia
Czym różni się introdukcja od reintrodukcji?
6 dni temu
Biologia
Co to są przetrwalniki bakterii?
6 dni temu
Język angielski
Jaki szyk mają pytania w mowie zależnej (indirect speech)?
6 dni temu
Język angielski
Jaka jest różnica między "whose" i "who's"?
6 dni temu
Chemia
Co to są nukleony?
6 dni temu
Chemia
Czym różni się atom od cząsteczki?
6 dni temu
Język niemiecki
Sąsiedzi Niemiec.
6 dni temu
Chemia
Czym jest jądro atomowe?
6 dni temu
Język niemiecki
Jak powiedzieć, że coś jest zabronione?
6 dni temu
Język niemiecki
Die Verkehrsmittel - środki transportu.
6 dni temu
Biologia
Wyjaśnij pojęcie: konsumenci.
6 dni temu
Biologia
Wyjaśnij pojęcie: producenci.
6 dni temu
Chemia
Jak zbudowany jest atom?
6 dni temu
Fizyka
Jakie są cechy cieczy?
6 dni temu
Fizyka
Czym są siły równoważące się?
6 dni temu
Fizyka
Co jest jednostką siły?
6 dni temu
Matematyka
Ile to kopa, a ile tuzin?
6 dni temu
Matematyka
Małgosia musi zażywać lekarstwo raz dziennie przez 10 dni. W jaki dzień tygodnia zażyje lekarstwo po raz ostatni jeśli zaczęła w piątek?
6 dni temu
Historia
Wymień najważniejsze wynalazki XIX wieku oraz ich twórców.
6 dni temu
Geografia
Dlaczego istnieją terytoria zależne i jaki mają z tego zysk?
6 dni temu
Język angielski
Jak używamy drugiego trybu warunkowego (second conditional)?
6 dni temu
Język angielski
Jak używamy pierwszego trybu warunkowego (first conditional)?
6 dni temu
Język angielski
Jak używamy zerowego trybu warunkowego (zero conditional)?
6 dni temu
Język polski
Wypisz składniki tragedii według Arystotelesa
6 dni temu
Język angielski
Podaj 7 znaczeń czasownika "get".
6 dni temu
Historia
Podaj datę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech.
6 dni temu
Geografia
Rodzaje granic płyt litosfery.
6 dni temu
Geografia
O czym informuje skala mapy?
6 dni temu
Przyroda
W jaki sposób można wyznaczyć kierunek północny w terenie?
6 dni temu
Matematyka
Pan Piotr wyruszył z domu w podróż 30.07.2018 o godzinie 6.00 a wrócił do domu 2.08.2018 o godz 14:00. Ile godzin pan Piotr był poza domem?
6 dni temu
Język niemiecki
Co oznaczają słowa "ein", "eine"?
6 dni temu
Matematyka
Czym się różni iloraz od ilocznu?
6 dni temu
Przyroda
Czym różni się siatka geograficzna od siatki kartograficznej?
6 dni temu
Fizyka
content
Na rysunku przedstaw pole magnetyczne magnesu podkowiastego oraz opisz właściwości tego pola.
6 dni temu
Język polski
Co to jest baśń filozoficzna?
6 dni temu
Przyroda
Wymień pomoce i przyrządy przyrodnika.
7 dni temu
Biologia
Wyjaśnij, na czym polega drapieżnictwo.
7 dni temu
Biologia
Co to jest biotop?
7 dni temu
Biologia
Co to jest biocenoza?
7 dni temu
Biologia
Co to jest ekosystem?
7 dni temu
Język niemiecki
Czas przeszły złożony z czasownikiem posiłkowym "sein".
7 dni temu
Fizyka
Dlaczego powierzchnia cieczy zachowuje się jak naprężona błona?
7 dni temu
Fizyka
Czym jest napięcie powierzchniowe?
7 dni temu
Fizyka
Co powodują siły przylegania?
7 dni temu
Fizyka
Za co odpowiadają siły spójności?
7 dni temu
Język niemiecki
Jak tworzymy rzeczowniki złożone?
7 dni temu
Język niemiecki
Zaimki dzierżawcze.
7 dni temu
Matematyka
Do wyrażenia 4×5-2×3+4 wstaw nawias tak, aby otrzymać wynik 10, a do wyrażenia 20-12÷2+1+1 tak, aby otrzymać 17.
7 dni temu
Język polski
Jak rozpoznawać głoski dźwięczne?
16 września 2018
Matematyka
Definicja: dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe
16 września 2018
Historia
Podaj datę pierwszej wojny bałkańskiej.
16 września 2018
Historia
Przedstaw najważniejsze osiągnięcia Babilończyków.
16 września 2018
Biologia
W jaki sposób prawo Chargaffa odnosi się do budowy DNA?
16 września 2018
Matematyka
Mecz oglądało na żywo 23 tys. osób a kolejne 3,73 mln w telewizji. Ile osób łącznie oglądało mecz?
15 września 2018
Geografia
Jak nazywa się największe i najgłębsze jezioro w Azji?
15 września 2018
Przyroda
Składniki przyrody nieożywionej.
15 września 2018
Geografia
Do czego służy legenda mapy?
15 września 2018
Geografia
Jakie elementy musi posiadać mapa?
15 września 2018
Historia
Przedstaw przebieg wielkiej wojny północnej (1700 - 1721 r.).
15 września 2018
Język angielski
Jaka jest różnica w użyciu czasu Present Continuous i "be going to"?
14 września 2018
Język angielski
Co to jest "gerund" i jak się go tworzy?
14 września 2018
Język angielski
Czym się różnią przymiotniki dzierżawcze od zaimków dzierżawczych i jak się ich używa?
14 września 2018
Język angielski
Czym się różni "one" od "ones"?
14 września 2018
Chemia
Co to jest masa cząsteczkowa?
14 września 2018
Biologia
Wymień funkcje białek w organizmie.
14 września 2018
Chemia
Co to jest dyfuzja?
14 września 2018
Biologia
Co to jest mikoryza?
14 września 2018
Chemia
Co to jest reakcja wymiany?
14 września 2018
Biologia
Co to jest pasożytnictwo?
14 września 2018
Biologia
Wymień charakterystyczne cechy populacji.
14 września 2018
Matematyka
Co to jest trójkąt egipski?
14 września 2018
Matematyka
Mamy trójkąt prostokątny o bokach 6 cm, 8 cm i 10 cm. Skąd wiemy, który bok jest przeciwprostokątną tego trójkąta?
14 września 2018
Matematyka
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma miarę 40º oblicz miarę drugiego kąta ostrego w tym trójkącie?
14 września 2018
Język niemiecki
Jak powiedzieć, że to jedzenie mi nie smakuje?
14 września 2018
Chemia
Co to jest reakcja analizy?
14 września 2018
Język niemiecki
Kiedy użyć przyimka wo, a kiedy wohin?
14 września 2018
Język niemiecki
Określanie czasu: im, am, um.
14 września 2018
Chemia
Jaka jest najważniejsza różnica między metalami a niemetalami?
14 września 2018
Fizyka
Jakie zbudowane są ciała stałe?
14 września 2018
Fizyka
Jak zbudowane są różne substancje i ciała fizyczne?
14 września 2018
Fizyka
Co nazywamy punktem przyłożenia wektora siły?
14 września 2018
Fizyka
Co nazywamy kierunkiem siły?
14 września 2018
Język angielski
Jaka jest różnica między "borrow" i "lend"?
13 września 2018
Język angielski
Kiedy używamy czasu Past Perfect?
13 września 2018
Geografia
Do czego służy globus polityczny i co można z niego odczytać?
13 września 2018
Język angielski
Kiedy używamy "been" i "gone" w czasie Present Perfect?
13 września 2018
Język angielski
Kiedy używamy przyimków czasu "at", "in" oraz "on"?
13 września 2018
Język polski
Wskaż środki brzmieniowe.
13 września 2018
Język polski
Wymień style funkcjonalne.
13 września 2018
Język polski
Zdefiniuj gawędę.
13 września 2018
Chemia
Co to jest reakcja syntezy?
13 września 2018
Chemia
Czym substraty różnią się od produktów reakcji?
13 września 2018
Chemia
Jakie jest zastosowanie kwasu siarkowodorowego?
13 września 2018
Fizyka
Jakie cechy mają wielkości wektorowe?
13 września 2018
Fizyka
Jaka jest wspólna cecha wszystkich oddziaływań?
13 września 2018
Język niemiecki
Wymień zabytki / atrakcje Berlina.
13 września 2018
Chemia
Co to jest reakcja charakterystyczna?
13 września 2018
Język niemiecki
Spójniki, które wymagają przestawnego szyku zdania.
13 września 2018
Język niemiecki
Ile razy reprezentacja Niemiec w piłce nożnej mężczyzn zdobyła mistrzostwo świata?
13 września 2018
Język niemiecki
Jak przedstawić się po niemiecku?
13 września 2018
Matematyka
Ile co najwyżej pierwiastków może mieć wielomian stopnia n?
13 września 2018
Chemia
Co to jest higroskopijność?
13 września 2018
Matematyka
Co to jest jednomian?
13 września 2018
Matematyka
Kiedy dwie wielkości są proporcjonalne?
13 września 2018
Język polski
Co to jest dialog
12 września 2018
Geografia
Jak obliczać różnicę czasu słonecznego?
12 września 2018
Historia
Podaj definicję małego traktatu wersalskiego oraz statutu ligi narodów.
12 września 2018
Język polski
Podaj definicję dialektu.
12 września 2018
Język polski
Wymień typy orzeczenia.
12 września 2018
Język polski
Jak można podzielić imiesłowy?
12 września 2018
Fizyka
Na jakiej zasadzie działa lasero-kopiarka ?
12 września 2018
Historia
Sporządź krótką informację o następujących politykach: Vidkun Quisling, Philippe Petain, Charles de Gaulle, Winston Churchill.
12 września 2018
Chemia
Na czym polega korozja?
12 września 2018
Fizyka
Opisz zasadę działania maszyny elektrostatycznej.
12 września 2018
Język angielski
Co to jest "question tag" i jak go używać?
12 września 2018
Chemia
Jakie są rodzaje mieszanin?
12 września 2018
Historia
Omów przebieg bitwy pod Grunwaldem.
12 września 2018
Język angielski
Czym są zaimki dzierżawcze?
12 września 2018
Język angielski
Czym są przymiotniki stopniowalne i niestopniowalne?
12 września 2018
Język angielski
Czym się różnią czasowniki statyczne od dynamicznych?
12 września 2018
Chemia
Czym różni się sublimacja od resublimacji?
12 września 2018
Język niemiecki
Przyimki z dopełniaczem.
12 września 2018
Język niemiecki
Cześć na powitanie i pożegnanie.
12 września 2018
Chemia
Co to są związki chemiczne?
12 września 2018
Chemia
Co to jest destylacja?
12 września 2018
Biologia
Wskaż różnice między sukcesją pierwotną a wtórną.
12 września 2018
Biologia
Wyjaśnij, czym jest ekosystem.
12 września 2018
Język niemiecki
Czasowniki, po których nie występuje bezokolicznik z "zu".
12 września 2018
Język niemiecki
Co oznacza czasownik lassen?
12 września 2018
Matematyka
Czy liczba 75658 jest podzielna przez 6?
12 września 2018
Biologia
Wyjaśnij, na czym polega mutualizm.
12 września 2018
Matematyka
Czy każdy równoległobok jest rombem?
12 września 2018
Biologia
Wyjaśnij, na czym polega komensalizm.
12 września 2018
Fizyka
Czym jest siła?
12 września 2018
Fizyka
Jakie rodzaje oddziaływań obserwujemy w przyrodzie?
12 września 2018
Fizyka
Co nazywamy wielkościami fizycznymi?
12 września 2018
Chemia
Co to jest sedymentacja?
12 września 2018
Język angielski
Jak tworzymy przysłówki od przymiotników?
11 września 2018
Historia
Przedstaw bilans wojny obronnej Polski.
11 września 2018
Język angielski
Jak czytamy rok w języku angielskim?
11 września 2018
Historia
Czego dotyczyły traktaty welawsko-bydgoskie?
11 września 2018
Język polski
Co to jest strona bierna
11 września 2018
Historia
Opis powstania świata według mitologii greckiej.
11 września 2018
Fizyka
Co to jest siła wypadkowa?
11 września 2018
Fizyka
Czym jest temperatura?
11 września 2018
Fizyka
Jaka jest różnica pomiędzy skutkiem dynamicznym a statycznym?
11 września 2018
Język polski
Coto imiesłów?
11 września 2018
Historia
Przedstaw przebieg agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17.09.1939 r.
11 września 2018
Historia
Czym był kongres wiedeński?
11 września 2018
Chemia
Co to są pierwiastki chemiczne?
11 września 2018
Fizyka
Kto obliczył ruch gwiazd i orbit komet?
11 września 2018
Język angielski
Jak tworzymy liczebniki porządkowe?
11 września 2018
Język angielski
Kiedy czasownik ma końcówkę "-s"?
11 września 2018
Język angielski
Jakie są państwa Wielkiej Brytanii?
11 września 2018
Język angielski
Jak tworzymy formę przeszłą czasownika w czasie Past Simple?
11 września 2018
Język angielski
Jak odmienia się czasownik "to be"?
11 września 2018
Język angielski
Czym się różni "will" od "be going to"?
11 września 2018
Język niemiecki
Dni tygodnia po niemiecku.
11 września 2018
Język polski
Czym są synonimy i antonimy?
11 września 2018
Język polski
Podaj trzy cechy fraszki.
11 września 2018
Język niemiecki
Różnica między "dann", "denn" i "den".
11 września 2018
Język niemiecki
Na granicy których krajów leży Jezioro Bodeńskie?
11 września 2018
Biologia
Co to jest ekologia?
11 września 2018
Chemia
Czym zjawisko fizyczne różni się od reakcji chemicznej?
11 września 2018
Chemia
Jak powstają jony?
11 września 2018
Język niemiecki
Przedrostki czasowników nierozdzielnie złożonych.
11 września 2018
Biologia
content
Porównaj mitozę i mejozę.
11 września 2018
Chemia
Co to są jony?
11 września 2018
Historia
Wymień przyczyny rewolucji przemysłowej,
11 września 2018
Biologia
Co to jest fenotyp?
11 września 2018
Historia
Omów trzy zasady systemu przyjętego na kongresie wiedeńskim (1814-1815).
11 września 2018
Biologia
Co to jest genotyp?
11 września 2018
Matematyka
Ile mg ma 15 kg?
11 września 2018
Matematyka
Jakie wymiary może mieć prostokąt o polu 20 cm^2?
11 września 2018
Matematyka
Zaokrąglij liczbę 62341,251 do części dziesiątych
11 września 2018
Chemia
Co to jest elektroujemność?
11 września 2018
Historia
Podaj datę pierwszego rozbioru Polski?
11 września 2018
Biologia
Co to jest konkurencja wewnątrzgatunkowa.
10 września 2018
Geografia
Wymień najważniejsze rzeki Azji.
10 września 2018
Język polski
Czym jest onomatopeja?
10 września 2018
Język polski
Wymień rodzaje literackie.
10 września 2018
Język polski
Podaj definicję wykrzyknika.
10 września 2018
Język polski
Czym-zdaniem starożytnych-jest piękno?
10 września 2018
Fizyka
content
Zbuduj prosty schemat obwodu elektrycznego.
10 września 2018
Historia
Jakie były charakterystyczne cechy polskiego klasycyzmu i wymień słynne budowle klasycystyczne w Polsce i Europie.
10 września 2018
Geografia
Wypisz większe morza Azji i Egiptu.
10 września 2018
Język niemiecki
Jak powiedzieć, że jestem nieprzygotowany i nie mam zadania domowego?
10 września 2018
Matematyka
Co to jest czworościan foremny?
10 września 2018
Matematyka
Kiedy dwa trójkąty prostokątne są podobne?
10 września 2018
Matematyka
Ile wynosi sześcian liczby 4?
10 września 2018
Co to jest odwrotność liczby?
10 września 2018
Matematyka
Jaka to liczba złożona?
10 września 2018
Język niemiecki
Jakie języki urzędowe obowiązują w Szwajcarii?
10 września 2018
Historia
Podaj bezpośrednią przyczynę wybuchu I wojny światowej.
10 września 2018
Historia
Wymień dynastie, które od średniowiecza do XVIII wieku panowały w Polsce.
10 września 2018
Język niemiecki
Które przyimki łączą się z biernikiem?
10 września 2018
Język niemiecki
Co to jest zaimek zwrotny?
10 września 2018
Fizyka
Jakie są metody badań fizyki?
10 września 2018
Fizyka
Co to jest substancja?
10 września 2018
Fizyka
Co nazywamy ciałem fizycznym?
10 września 2018
Fizyka
Co to jest fizyka?
10 września 2018
Historia
Dlaczego Jana Kochanowskiego możemy nazwać człowiekiem renesansu?
9 września 2018
Historia
Co to znaczy ''Od Sasa do Lasa"?
9 września 2018
Język polski
Wymyśl jak najwięcej eufemizmów którymi można zastąpić słowa "kraść" "kłamać"
9 września 2018
Język polski
co to jest epitet ?
9 września 2018
Język polski
Pisownia małą i dużą literą - zasady
9 września 2018
Geografia
Jakie są konsekwencje rozciągłości równoleżnikowej i południkowej Polski?
8 września 2018
Język polski
Podaj definicję przydawki.
8 września 2018
Język polski
Podaj przykłady powieści historycznych.
8 września 2018
Przyroda
Jakie ciała niebieskie znajdują się w Układzie Słonecznym?
8 września 2018
Język niemiecki
Co to jest KaDeWe?
8 września 2018
Przyroda
Kto jest autorem teorii heliocentrycznej?
8 września 2018
Geografia
Jakie są wymiary Ziemi?
8 września 2018
Geografia
Co oznacza skrót PKB?
8 września 2018
Język niemiecki
Kiedy przed rzeczownikiem występuje rodzajnik nieokreślony?
8 września 2018
Język niemiecki
Co to znaczy, że luki w zdaniach należy uzupełnić czasownikami w Imperfekt?
8 września 2018
Język angielski
Czym się różnią rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych?
7 września 2018
Język angielski
Jaka jest różnica w użyciu przedimków "a" i "an"?
7 września 2018
Język angielski
Podaj trzy przykłady państw, z którymi używamy przedimka "the".
7 września 2018
Przyroda
Jaki jest procentowy udział azotu w atmosferze ziemskiej?
7 września 2018
Język angielski
Kiedy jest pytanie zaczynające się od "how long" używamy Present Perfect Simple czy Present Perfect Continuous?
7 września 2018
Przyroda
Jaka jest wysokość bezwzględna Babiej Góry?
7 września 2018
Przyroda
Jak nazywa się galaktyka, w której znajduje się Układ Słoneczny?
7 września 2018
Język polski
Czym jest apostrofa?
7 września 2018
Język polski
Jakie są przykłady środków retorycznych?
7 września 2018
Matematyka
Ile to CCCLXII + DCXXXVIII?
7 września 2018
Historia
Co autonomia galicyjska gwarantowała Polakom?
7 września 2018
Historia
Podaj, kiedy wybuchło powstanie styczniowe i do kiedy trwało.
7 września 2018
Geografia
Które polskie miasto jest najmniejsze?
7 września 2018
Geografia
Które czynniki klimatotwórcze zadecydowały o powstaniu Pustyni Takla Makan w Kotlinie Kaszgarskiej?
7 września 2018
Język niemiecki
Jak powiedzieć, że źle się czuję i coś mnie boli?
7 września 2018
Fizyka
Jaka jest pierwsza zasada dynamiki Newtona?
7 września 2018
Język niemiecki
Czasowniki modalne.
7 września 2018
Fizyka
Czym jest układ SI?
7 września 2018
Język niemiecki
Jaka jest różnica między "das" a "dass"?
7 września 2018
Język niemiecki
Czasowniki modalne.
7 września 2018
Fizyka
Czy Pluton jest planetą?
7 września 2018
Fizyka
Jaka jest różnica pomiędzy ciężarem, a wagą przedmiotu?
7 września 2018
Chemia
Jakie są właściwości chemiczne substancji?
7 września 2018
Chemia
Jakie są właściwości fizyczne substancji?
7 września 2018
Biologia
Określ warunki przebiegu fotosyntezy.
7 września 2018
Biologia
Wymień substraty i produkty fotosyntezy.
7 września 2018
Chemia
Jakiego sprzętu używamy do rozdzielania mieszanin?
7 września 2018
Biologia
Rodzaje rozmnażania bezpłciowego.
7 września 2018
Biologia
Czym różnią się organizmy cudzożywne od organizmów samożywnych.
7 września 2018
Chemia
Co to są właściwości substancji?
7 września 2018
Biologia
Rodzaje rozmnażania bezpłciowego.
7 września 2018
Jakiego sprzętu używamy do rozdzielania mieszanin?
7 września 2018
Matematyka
Co to jest cięciwa?
7 września 2018
Matematyka
Bilet kosztował 14,50. Cena wzrosła o 7%. Ile teraz kosztuje bilet?
7 września 2018
Matematyka
Podaj przykład liczby, którą można zastąpić literę x, aby spełniony był warunek: liczba 5379+x jest podzielna przez 5 i 9.
7 września 2018
Historia
Co oznaczają te daty: 1668 r.,1648 r.,1632 r.,1587 r.?
6 września 2018
Historia
co to jest rola społeczna?
6 września 2018
Język polski
Jakie cechy ma piękno wieczne? w "Uczta" Platona
6 września 2018
Matematyka
Koło podzielono na 2 części, następnie każdą z tych części podzielono znowu na 2 części i czynność tę powtórzono jeszcze 5 razy. Na ile części podzielono koło ?
6 września 2018
Historia
Jakie były najważniejsze wydarzenia historyczne w Polsce w latach 1772-1795?
6 września 2018
Język angielski
Jaka jest różnica w użyciu "for" i "since"?
6 września 2018
Język angielski
Jaka jest prawidłowa kolejność przymiotników w zdaniu?
6 września 2018
Język niemiecki
Stolice krajów niemieckojęzycznych.
6 września 2018
Język niemiecki
Spójniki wymagające szyku końcowego w zdaniu.
6 września 2018
Język angielski
Jak zapisać słownie godziny: 01.00, 9.15, 16.45 oraz 20.30?
6 września 2018
Język angielski
Jak się przedstawić w języku angielskim?
6 września 2018
Matematyka
Jak w systemie rzymskim zapisać rok 2018?
6 września 2018
Matematyka
Ile wierzchołków, ścian i krawędzi ma graniastosłup prawidłowy ośmiokątny?
6 września 2018
Matematyka
Ile razy zmniejszy się objętość sześcianu jeżeli jego krawędzie zmniejszymy 2 razy?
6 września 2018
Język polski
Co to jest podmiot i orzeczenie?
6 września 2018
Język polski
Wyjaśnij pojęcia: "mit", "mitologia".
6 września 2018
Język polski
Podaj 5 związków frazeologicznych pochodzenia mitologicznego i wyjanij ich znaczenie.
6 września 2018
Geografia
Jak nazywa się najwyższy szczyt Australii?
5 września 2018
Geografia
Jaka jest liczba mieszkańców Tajlandii?
5 września 2018
Geografia
Wzdłuż których rzek przebiega granica Polski?
5 września 2018
Matematyka
Ile to jest 1000000-2003?
5 września 2018
Historia
czym zajmuje się archeolog?
5 września 2018
Fizyka
Jak zbudowany jest atom?
5 września 2018
Historia
Wymień tezy Marcia Lutra.
5 września 2018
Historia
Podaj datę odkrycia Ameryki przez Kolumba?
5 września 2018
Biologia
Podaj definicję komórki.
5 września 2018
Historia
Przykłady łamania traktatu wersalskiego przez Niemcy?
5 września 2018
Matematyka
Wypisz pięć wielokrotności liczby 15.
4 września 2018
Język polski
Jak napisać ogłoszenie?Jakimi pytaniami się sugerować
3 września 2018
Język polski
Co to jest spójnik ?
1 września 2018
Matematyka
Ile cyfr po przecinku znajduje się w iloczynie liczb 0,0001 i 8,9?
1 września 2018
Matematyka
Ile procent to 0,018‰ ?
1 września 2018
Historia
Kto dowodził obroną Westerplatte we wrześniu 1939 r.?
31 sierpnia 2018
Historia
Jadwiga Andegaweńska była żoną?
31 sierpnia 2018
Historia
Ostatni król rzymski to?
31 sierpnia 2018
Historia
Przez jakie państwo przebiegał Wał Hadriana?
31 sierpnia 2018
Historia
Miejsce, w którym co cztery lata odbywały się najsłynniejsze starożytne igrzyska sportowe to?
31 sierpnia 2018
Matematyka
Czy wartość wyrażenia 0,5079+0,5001 jest większa od 1?
31 sierpnia 2018
Matematyka
Ile wynosi suma liczby a i liczby 3 razy od niej większej?
31 sierpnia 2018
Matematyka
Czyli liczba 159 jest podzielna przez 3?
31 sierpnia 2018
Matematyka
Ile wynosi zaokrąglenie ułamka 3,5857 z dokładnością do 0,001?
31 sierpnia 2018
Matematyka
Ile wynosi kwadrat liczby 5?
31 sierpnia 2018
Historia
Podaj dokładną datę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.
31 sierpnia 2018
Historia
Podaj datę roczną III rozbioru Polski.
31 sierpnia 2018
Historia
Czym były "wilcze stada"?
31 sierpnia 2018
Matematyka
Ile wynosi przekątna kwadratu?
31 sierpnia 2018
Historia
Kto tworzył Wielką Koalicję?
31 sierpnia 2018
Historia
W którym roku wybuchła II wojna światowa?
31 sierpnia 2018