🎓 Odrabiamy.pl - rozwiąż z nami swoje zadania. Portal i aplikacja learningowa

Informacje o danych osobowych serwisu internetowego

Drodzy Użytkownicy,

Dziękujemy Wam za skorzystanie z usług serwisu Odrabiamy.pl. W celu umożliwienia każdemu z Was swobodnego i nieograniczonego dostępu do serwisu oraz zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania pozwalającego na świadczenie Wam usług o najwyższej jakości zbieramy Wasze dane osobowe.

Przez dane osobowe rozumiemy informacje, które dotyczą określonego Użytkownika lub pozwalają na jego zidentyfikowanie.

Administratorem Waszych danych osobowych, czyli firmą, która zbiera dane i odpowiada za zgodność ich przetwarzania z prawem jest MAKALU MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 11/2,jesteśmy właścicielem i operatorem serwisu Odrabiamy.pl

Jeżeli Chcecie się z nami skontaktować możecie do nas napisać na adres e-mail [email protected] lub wysłać do nas list w formie tradycyjnej - papierowej, na adres MAKALU MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Ludwinowskiej 11/2, 30-331 Kraków.

Przetwarzanie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z przepisami Unii Europejskiej określającymi zasady zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, dzięki czemu zapewniamy Wam, naszym Użytkownikom, zarówno tym posiadającym konto stworzone w naszym serwisie Odrabiamy.pl jak i tym, którzy korzystają z serwisu bez rejestracji, ochronę danych osobowych.

Jeżeli postanowiliście zarejestrować swoje konto w naszym serwisie Wasze dane osobowe otrzymaliśmy od Was w trakcie rejestracji do naszego serwisu, a następnie kolejne dane uzyskaliśmy w trakcie korzystania przez Was z usług naszego serwisu. Jeżeli jednak należycie do Użytkowników, którzy nie zarejestrowali swojego konta w naszym serwisie, wówczas zbieramy dane dotyczące numeru ID urządzenia z którego korzystacie logując się do naszego serwisu oraz dane dotyczące zgłoszeń kierowanych przez formularz kontaktowy.

Wasze dane osobowe są nam niezbędne do realizacji zawartej umowy, a dokładnie w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną, a w przypadku użytkowników, którzy zdecydują się na korzystanie z usług premium płatności za wykupiony dostęp do naszego serwisu,
 • założenia i zarządzania kontem każdego użytkownika, który zdecyduje się na korzystanie z usługi premium, w tym do podejmowania czynności związanych z bieżącym utrzymaniem konta i ewentualnym rozwiązywaniem problemów technicznych,
 • rozpatrywania zgłoszeń kierowanych przez każdego z Użytkowników naszego serwisu, zarówno tych zarejestrowanych jak i tych niezarejestrowanych, które kierowane są przy wykorzystaniu naszego formularza kontaktowego,
 • kontaktowania się z Wami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

W związku z prawnie uzasadnionym interesem serwisu Odrabiamy.pl dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy z uwagi na:

 • monitorowanie aktywności każdego z naszych użytkowników, w tym również Twojej,
 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy na rzecz każdego z naszych użytkowników, w tym także dla Ciebie, po to by zapobiec naruszeniu zasad korzystania z serwisu Odrabiamy.pl oraz uchronić przed wystąpieniem oszustw i nadużyć,
 • konieczność zapewnienia zasady rozliczalności przetwarzanych danych, ponieważ obowiązujące przepisy zobowiązują serwis Odrabiamy.pl do potwierdzenia, że spełniamy obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 • prowadzenie przez nas analiz statystycznych;
 • podejmowanie przez nas działań archiwizacyjnych;

W przypadku gdy jako użytkownik naszego serwisu wyrazisz zgodę:

 • będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zapisywania danych w plikach cookies,

Wasze dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Realizując usługi na Waszą rzecz nie współpracujemy z żadnym podmiotem, którego siedziba znajdowałaby się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Wasze dane osobowe udostępniamy podmiotom, które z nami współpracują w celu zapewnienia każdemu z naszych użytkowników odpowiedniego poziomu świadczonych usług. Każdy z podmiotów, któremu powierzamy Wasze dane osobowe posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, która potwierdza zapewnienie odpowiedniej ochrony Waszych danych osobowych.

Transmisja danych jest zabezpieczona przy użyciu certyfikatu bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu każdy z naszych użytkowników uzyskuje gwarancję najwyższej ochrony swoich danych.

W celu realizacji usług świadczonych przez nasz serwis zbieramy następujące dane:

 • Adres e-mail,
 • hasło,
 • numer telefonu,
 • dane dotyczące urządzenia, z którego loguje się użytkownik,
 • dane zamieszczone w komentarzach umieszczanych w naszym serwisie,

Bez podania danych niezbędnych do utworzenia konta, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, w związku z czym nie będziesz mógł korzystać z usług dostępnych dla użytkowników premium naszego serwisu.

Jeśli logujesz się do naszego serwisu za pośrednictwem konta Facebook, wówczas poza wyżej wskazanymi danymi dodatkowo pozyskujemy:

 • zdjęcie z Facebook,
 • Facebook ID, które jest numerem przypisanym do każdego z użytkowników korzystających z serwisu Facebook, pozwalającym na identyfikację konkretnej osoby,

Jeżeli nie korzystasz z naszego serwisu poprzez utworzenie w nim konta, wówczas zbieramy dane dotyczące numeru ID urządzenia za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu.

Pamiętaj, że serwis Odrabiamy.pl przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w związku z czym masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania lub usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • sprzeciwu dotyczącego przetwarzania twoich danych osobowych,

Pamiętaj również, że do Twoich uprawnień należy:

 • możliwość żądania od nas, czyli od serwisu Odrabiamy.pl sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w każdym przypadku gdy stwierdzisz, że są one nieaktualne, gdy występują w nich błędy, brakuje niektórych ich elementów,
 • możliwość żądania od naszego serwisu usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności gdy postanowisz wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie, ich przetwarzanie nie jest niezbędne dla celu w jakim nasz serwis je zgromadził, przetwarzanie danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych dziecku,
 • możliwość wyrażenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • możliwość ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych wtedy gdy: kwestionujesz ich prawidłowość - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń; gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, którymi kieruje się serwis Odrabiamy.pl są ważniejsze- nadrzędne wobec podstaw, którymi kierowałeś się wyrażając swój sprzeciw,

Dane osobowe każdego z naszych Użytkowników przechowujemy w czasie obowiązywania umowy, zwartej z serwisem Odrabiamy.pl przez użytkownika. Dane osobowe przechowujemy również po realizacji umowy, w tym w celu:

 • dochodzenia roszczeń związanych z wykonaniem umowy,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • archiwizacji i statystycznym,

Serwis Odrabiamy.pl przechowuje Twoje dane osobowe w celu udowodnienia ich przetwarzania zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz w celu ewentualnej kontroli prawidłowości przetwarzania danych osobowych, czyli w celu tak zwanej rozliczalności.

Pamiętaj, że Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy z serwisem Odrabiamy.pl.

Jeżeli nie ukończyłeś 13 lat, w celu korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych musi wyrazić twój ustawowy opiekun Mama, Tata lub osoba, która jest Twoim opiekunem. W pierwszej kolejności będziesz musiał napisać adres e-mail Twojej Mamy lub Twojego Taty. My wyślemy do Twojej Mamy lub do Twojego Taty lub opiekuna prawnego wiadomość e-mail informująca ich o zamiarze korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu oraz z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie Twoich danych osobowych.

Jeśli nie ukończyłeś 16 lat, wówczas będziemy od Ciebie potrzebowali adres e-mail twojego opiekuna ustawowego, Mamy, Taty lub osoby, która jest Twoim opiekunem. Adres e-mail Twojego opiekuna prawnego jest nam potrzebny, ponieważ musimy uzyskać jego zgodę lub powinien on zaaprobować wyrażoną przez Ciebie zgodę, na korzystanie przez Ciebie z usług naszego serwisu. Twoja Mama lub Tata otrzymają od nas wiadomość e-mail informująca ich o zamiarze korzystania przez Ciebie z usług naszego serwisu. W tym samym e-mailu poprosimy ich o wyrażenie lub potwierdzenie wyrażonej przez Ciebie zgody.