Historia

Autorzy:Janusz Ustrzycki

Wydawnictwo:Operon

Rok wydania:2010

Przedstaw monteskiuszowską koncepcję organizacji 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Przedstaw monteskiuszowską koncepcję organizacji

Ćwiczenie
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Monteskiuszowska koncepcja organizacji władzy w państwie:

Francuski myśliciel, prawnik i pisarz polityczny - Karol Monteskiusz w swoim dziela pt. "O duchu praw" stwierdził, że warunkiem zachowania wolności politycznej obywateli jest podział władz między różne, niezależne i wzajemnie dopełniające się instutucje. 

Monteskiusz uważany jest za twórcę teorii trójpodziału władz. Według niego, w każdym państwie powinna funkcjonować władza ustawodawcza (tworząca prawo), wykonawcza (odpowiedzialna za wprowadzenie prawa w życie) oraz sądownicza (sprawująca funkcje kontrolne i dbająca o przestrzeganie prawa). Monteskiusz uważał, że rozdzielenie i równowaga tych trzech władz zapobiegnie rządom absolutystycznym i będzie gwarancją wolności obywateli oraz sprawiedliwości w państwie.

  • Porównaj ją z systemem funkcjonującym we współczesnej Polsce.

W Polsce istnieje wzorowany na monteskiuszowkim - model trójpodziału władzy. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dzieli władzę w państwie na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 

Władza ustawodawcza - uchwala prawo. Sprawuje ją w Polsce Parlament, w skład któtego wchodzi Sejm oraz Senat.

Władza wykonawcza - wprowadza w życie uchwalone prawo, sprawuje realne rządy w państwie. W Polsce władza wykonawcza należy do Prezydenta oraz Rządu. 

Władza sądownicza - sądzi, wymierza kary za nieprzestrzeganie uchwalonego prawa. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce niezawisłe sądy oraz trybunały. Sądy rozstrzygają spory, orzekają kary. Trybunały dzielą się na: Trybunał Konstytucyjny (ocenia, czy tworzone w Polsce prawo jest zgodne z Konstytucją oraz rozstrzyga spory między innymi władzami państwowymi) oraz Trybunał Stanu (sądzi najwyższych urzędników państwa, m.in. Prezydenta oraz Ministrów za naruszenie prawa).