Historia

Przedstaw monteskiuszowską koncepcję organizacji 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Przedstaw monteskiuszowską koncepcję organizacji

Ćwiczenie
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Monteskiuszowska koncepcja organizacji władzy w państwie:

Francuski myśliciel, prawnik i pisarz polityczny - Karol Monteskiusz w swoim dziela pt. "O duchu praw" stwierdził, że warunkiem zachowania wolności politycznej obywateli jest podział władz między różne, niezależne i wzajemnie dopełniające się instutucje. 

Monteskiusz uważany jest za twórcę teorii trójpodziału władz. Według niego, w każdym państwie powinna funkcjonować władza ustawodawcza (tworząca prawo), wykonawcza (odpowiedzialna za wprowadzenie prawa w życie) oraz sądownicza (sprawująca funkcje kontrolne i dbająca o przestrzeganie prawa). Monteskiusz uważał, że rozdzielenie i równowaga tych trzech władz zapobiegnie rządom absolutystycznym i będzie gwarancją wolności obywateli oraz sprawiedliwości w państwie.

 • Porównaj ją z systemem funkcjonującym we współczesnej Polsce.

W Polsce istnieje wzorowany na monteskiuszowkim - model trójpodziału władzy. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dzieli władzę w państwie na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 

Władza ustawodawcza - uchwala prawo. Sprawuje ją w Polsce Parlament, w skład któtego wchodzi Sejm oraz Senat.

Władza wykonawcza - wprowadza w życie uchwalone prawo, sprawuje realne rządy w państwie. W Polsce władza wykonawcza należy do Prezydenta oraz Rządu. 

Władza sądownicza - sądzi, wymierza kary za nieprzestrzeganie uchwalonego prawa. Władzę sądowniczą sprawują w Polsce niezawisłe sądy oraz trybunały. Sądy rozstrzygają spory, orzekają kary. Trybunały dzielą się na: Trybunał Konstytucyjny (ocenia, czy tworzone w Polsce prawo jest zgodne z Konstytucją oraz rozstrzyga spory między innymi władzami państwowymi) oraz Trybunał Stanu (sądzi najwyższych urzędników państwa, m.in. Prezydenta oraz Ministrów za naruszenie prawa).

DYSKUSJA
Informacje
Historia 2
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie