Historia

Scharakteryzuj polską politykę zagraniczną w okresie 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj polską politykę zagraniczną w okresie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
4
 Zadanie

Polska polityka zagraniczna w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Polityka zagraniczna Polski została w pierwszym okresie jej istnienia zdominowana przez problem granic odradzajacego się państwa. Oparcie się na zwycięskich mocarstwach nie przyniosło satysfakcjonyjących rozstrzygnięć w tym zakresie. Obawa przed nadmiernym osłabieniem Niemiec spowodowała, że traktat wersalski nie spełnił oczekiwań terytorialnych polskiej dyplomacji. Podobnie było z polską granicą na wschodzie, której linia w propozycjach wielkich mocarstw była zdecydowanie niekorzystna. W toku działań wojennych zostały rozwiązane spory terytorialne z Niemcami (Górny Śląsk), Litwą (Wileńszczyzna) oraz Rosją Radziecką (zawarcie pokoju ryskiego). Wywołały jednak niekorzystny wpływ na dalsze kontakty z tymi sąsiadami. W konsekwencji - dobre stosunki w dwudzistoleciu międzywojennym łączyły Polskę tylko z dwoma sąsiadami - Rumunią i Łotwą. 

Jedynym gwarantem międzynarodowej pozycji Polski stała się Francja. W tej sytuacji polska polityka zagraniczna została nakierowana na zbliżenie z Francją. Profrancuska polityka przyniosła szybki efekt w postaci polsko - francuskiego układu politycznego i tajnej konwencji wojskowej podpisanych 19 lutego 1921 r. w Paryżu. Przewidywały one udzielenie wzajemnej pomocy w przypadku agresji Niemiec na którąkolwiek ze stron układu i francuską pomoc militarną oraz materialną w momencie agresji Rosji na Polskę. Dodatkowym zabezpieczeniem stał się układ polityczny i wojskowy z Rumunią zawarty 3 marca 1921 r. Przewidywał on wzajemną pomoc w przypadku rosyjskiej agresji na jedną ze stron układu.

Piłsudski dążył również do relalizacji politycznej idei "Międzymorza", którą przedstawił jeszcze przed I wojną światową. Polegała ona na utworzeniu, pod kierownictwem Polski obronnego bloku militarnego łączącego państwa leżące między Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym. Ta koncepcja nie została zrealizowana, ale jej zasadniczy cel pojawiał się w propozycjach sojuszu skierowanych do "Małej Ententy" (Czechosłowacja, Rumunia, Jugosławia) i państwa nadbałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa).

Po przewrocie majowym podstawą polskiej polityki nadal pozostawał sojusz z Francją. Jednak realna ocena jego wartości spowodowała wzrost aktywności polskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej i szukanie nowych gwarancji bezpieczeństwa Polski, m.in. przez próbę sojuszu z Wielką Brytanią. Piłsudski wiedział, że nie wolno pozwolić na porozumienie między Niemcami i Związkiem Sowieckim przeciwko Polsce. Uważał, że II Rp powinna zachować równowagę w stosunkach z tymi państwami. Przestrzegano zasady "równej odległości" pomiędzy Berlinem a Moskwą. Powstała wówczas nowa koncepcja polskiej polityki zagranicznej, nazwana "polityką równowagi". Realizowali ją oddani Piłsudskiemu ministrowie spraw zagranicznych - August Zaleski i Józef Beck. 

Paryski pakt Brianda - Kelloga podpisany w 1928 r. i uzupełniający go tzw. Protokół Litwinowa - umożliwiły podjęcie rokowań ze Związkiem Sowieckim. Zakończyły się one podpisaniem 25 lipca 1932 r. polsko - sowieckiego układu o nieagresji, który zobowiazywał obie strony do neutralności w przypadku agresji państw trzecich. Sukces dyplomacji polskiej wzmacniał jej pozycję w rokowanich z Niemcami podjętych zgodnie z zasadami polityki równowagi. 26 stycznia 1934 r. podpisano na 10 lat polsko - niemiecką deklarację o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach. Uzupełniały ją: porozumienie prasowe o wyrzeczenie się agresywnej propagandy i układ o zakończeniu wojny celnej. 5 maja 1934 r. polsko - sowiecki pakt o nieagresji został przedłużony o dalsze 10 lat, a w protokole dodatkowym ZSRR uznał granicę wschodnią Polski. Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 r. jego linia polityczna była kontynuowana przez ministra spraw zagranicznych - Józefa Becka.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie