Historia

Na mapie zaznaczone zostały miasta związane z omówioną 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Na mapie zaznaczone zostały miasta związane z omówioną

1
 Zadanie

A. Drugi król elekcyjny założył w tym mieście uniwersytet - Wilno (Stefan Batory)

 • Kiedy i dlaczego zaczęto wybierać królów podczas elekcji?

- Po śmierci ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów - Zygmunta II Augusta Rzeczpospolitą ogarnęło bezkrólwewie. Król nie wskazał bowiem następcy tronu ani sposobu jego wybierania. W 1572 roku szlachta zebrała się tłumnie pod Warszawą i zadecydowała, że kolejny monarcha zostanie wybrany w wolnej elekcji.

 • Wymień dwóch pierwszych królów elekcyjnych. 

- Henryk Walezy 

- Stefan Batory

 • Jaki dokument musiał podpisać wybrany król?

- "Artykuły henrykowskie"

B. Tu odbyło się najwięcej sejmów. Miasto to jest także stolicą regionu, który zamieszkiwało najwięcej szlachty - Warszawa.

 • Z jakich części sładał się sejm w Rzeczpospolitej?

- Sejm w Rzeczpospolitej składał się: Króla, Senatu oraz Izby Poselskiej.

 • W jaki sposób był zróżnicowany był stan szlachecki?

- Szlachta różniła się pod względem zamożności. Do stanu szlacheckiego należały bowiem osoby wywodzące się zarówno z bogatego możnowładztwa, jak i ubogiego rycerstwa. Szlachta dzieliła się na kilka grup.

- Magnateria - stanowiła najbogatszą grupę polskiej szlachty. W jej posiadaniu znajdowały się ogromne majątki, w skład których wchodziło nawet kilkadziesiąt miast i kilkaset wsi.

- Średnia szlachta - składała się z właścicieli jednej lub kilku wsi. Mieszkali oni w dworkach szlacheckich. Mocno zaangażowali się w życie polityczne kraju, jednak nie mieli takiego wpływu na rządy w państwie jak magnaci.

- Szlachta zgrodowa - skupiała posiadaczy niewielkich gospodarstw nazywanych zagrodami. Członkowie tej grupy, podobnie jak chłopi pracowali fizycznie, mimo to mocno podkreślali swoje szlacheckie pochodzenie.

- Gołota - nie posiadała majątku. Jej przedstawiciele często zaciągali się do wojska lub pracowali u magnatów jako służba. O rycerskim pochodzeniu gołoty świadczyła natomiast szabla, którą członkowie tej grupy chętnie nosili przy sobie.

 • W jakim mieście dziś obraduje parlament?

- Obecnie parlament obraduje w stolicy Polski - Warszawie.

C. Największy port Rzeczpospolitej. Tu spławiano zboże ze szlacheckich folwarków - Gdańsk.

 • Opowiedz, jak wyglądała praca w folwarku.

- W folwarkach szlacheckich pracowali chłopi zamieszkujący pobliskie wsie. W zamian za użytkowanie ziemi odrabiali pańszczyznę. W folwarkach szlacheckich uprawiano zboże i hodowano zwierzęta. Ponadto wytwarzano artykuły spożywcze i rzemieślnicze - tkaniny, meble i narzędzia. Chłopi, pod okiem szlachcica, siali zboże, kosili je a potem młócili. Niejednokrotnie, chłopi pracujący w folwarku swego pana byli zobowiązani do wykonywania prac dodatkowych - kopania rowów, czy rąbania drewna na potrzeby dworu.

 • Gdzie sprzedawano polskie zboże?

- Polskie zboże spławiano do Gdańska, sprzedawano je gdańskim kupcom, którzy z kolei z dużym zyskiem odsprzedawali je zachodnio-europejskim odbiorcom. 

 • Podpisz na mapie wybrzeże bałyckie i odpowiedz na pytanie, jakie znaczenie miały Wisła i Bałtyk w dawnej Polsce.

Polskie zboże spławiano głównie Wisłą do Gdańska - największego i najbogatszego miasta nad Bałtykiem. Przez morze Bałtyckie płynęły statki z polskimi towarami, które docierały do państw Zachodniej Europy, głównie do portów w Holandii. 

D. W tym mieście zawarto trwałą unię między Polką i Litwą - Lublin.

 • Przypomnij datę i warunki zawarcia unii.

- Data zawarcia unii polsko-litwewskiej: 1569 rok

- Warunki zawarcia unii polsko- litewskiej: Na mocy zawartej w Lublinie unii postanowiono, że po śmierci Zygmunta II Augusta szlachta polsko-litewska będzie wybierać wspólnego monarchę. Wspólne dla obu państw miały być: sejm, moneta oraz polityka zagraniczna. Oddzielne dla Korony i Litwy pozostały: skarb, wojsko, urzędy i sądownictwo. Ponadto, do Korony włączono część terytorium państwa litewskiego (Ukrainę, Podole, Wołyń i Podlasie).

 • Wskaż na mapie ziemie Korony i ziemie Litwy. Wskaż ziemie włączone do Korony w ramach unii.

- Ziemie włączone do Korony w ramach unii to: Ukraina, Podole, Podlasie oraz Wołyń.

 • Przedstawiciele jakich narodów tworzyli Rzeczpospolitą Obojga Narodów?

- Polacy;

- Litwini;

- Niemcy - mieszkali głównie w dużych miastach Rzeczypospolitej;

- Rusini;

- Żydzi - zajmowali się głównie rzemiosłem oraz handlem;

- Tatarzy - zamieszkiwali głównie okolice Mińska, Nowogródka, Grodna oraz Wilna;

- Oprócz tego istniały także skupiska Ormian, Włochów, Szkotów oraz Holendrów;

 

 

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60189

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom