Fizyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania: 2016

Na pewne ciało działają siły pokazane na rysunku. Oblicz masę tego....

2.1 Zadanie
2.2 Zadanie
2.3 Zadanie
2.4 Zadanie
2.5 Zadanie
2.6 Zadanie
2.7 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

  

 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Widzimy, że na ciało będzie działać siła wypadkowa, którą możemy opisać za pomocą twierdzenia Pitagorasa:

 

 

Wiemy również, że tą siłę możemy przedstawic jako:

 

gdzie m jest masą ciała, a jest jego przyspieszeniem. Wiemy, że prędkość początkowa ciała jest zerowa, dlatego korzystając z wzoru na drogę wyznaczmy przyspieszenie tego ciała:

 

gdzie:

 

Wówczas otrzymujemy, że:

 

 

 

`s*a=v^2/2\ \ \ \ |:s`  

`a=v^2/(2s)`  

Podstawiamy wyznaczone zmienne do wzoru na siłę i wyznaczamy masę:

`F_w=m*a`  

`sqrt(F_1^2+F_2^2) = m*v^2/(2s)\ \ \ \ |*(2s)/v^2`  

`(2s)/(v^2)*sqrt(F_1^2+F_2^2)=m`   

Zamieniamy stronami:

`m=(2ssqrt(F_1^2+F_2^2))/(v^2)`      

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`m=(2*5,4\ m*sqrt((3\ N)^2+(4\ N)^2))/(6\ m/s)^2 = (10,8\ m*sqrt(9\ N^2+16\ N^2))/(36\ m^2/s^2) = (10,8\ m*sqrt(25\ N^2))/(36\ m^2/s^2) = (10,8\ m*5\ N)/(36\ m^2/s^2) = `  

`= (54\ m*N)/(36\ m^2/s^2) = (54\ N)/(36\ m/s^2) =(54\ kg*m/s^2)/(36\ m/s^2) = 1,5\ kg `