Chemia
 
Chemia Nowej Ery 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Jan Kulawik,Teresa Kulawik, Marta Litwin
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wyjaśnij, dlaczego należy dbać o to, aby paliwa 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, dlaczego należy dbać o to, aby paliwa

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Niekontrolowany rozwój przemysłu i żywiołowy postęp cywilizacji stanowi poważne zagrożenie dla naturalnego środowiska człowieka. W dniu dzisiejszym najważniejszym problemem jest ochrona środowiska. Jednym z jej aspektów jest utylizacja zanieczyszczeń gazowych emitowanych do atmosfery. Źródłem zanieczyszczeń gazowych obok zakładów przemysłowych są także samochody, kotłownie miejskie i domowe oraz duży udział mają źródła naturalne. Zmniejszenie emisji związków siarki do atmosfery, głównie  , powstających w procesach przemysłowych jest w chwili obecnej jedym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Tlenek siarki(IV) jest jednym z głównych i jedynym z najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i wiele danych wskazuje na prostą zalezność pomiędzy stopniem zanieczyszczenia powietrza tlenkiem siarki(IV), a stanem zdrowia ludności narażonej na jego odziaływanie. Obok   w skład zanieczyszczeń siarkowych gazów odlotowych w wielu przypadkach wchodzi również   i     powstaje podczas spalania paliwo obok   stanowi 1-10% jego stężenia. W powietrzu   ulega bardzo szybko reakcji z parą wodną z utworzeniem  . Siarkowodór   jest gazem bezbarwnym i palnym o dużej toksyczności, charakteryzującym się przy tym bardzo nieprzyjemnym odorem zgniłych jaj. Bardzo łatwo utlenia się do   i w procesach oczyszczania gazów jest źródłem   lub siarki elementarnej. 

Jak wiadomo, najpoważniejszymi źródłami emisji   są zakłady energetyczne i ciepłownicze, metalurgiczne oraz przemysłu chemicznego. Paliwa ciekłe i gazowe są oczyszczanie przez ich spalaniem. Zasadniczy udział w emisji   ma spalanie różnych gatunków węgla, stąd większość metod odsiarczania jest związana z procesami przetwarzania węgla. Siarkę można usuwać na etapie przygotowania węgla do spalania, podczas spalania lub ze spalin odlotowych. Radykalnym rozwiązaniem byłoby odsiarczanie węgla, lecz obecnie ze względów ekonomicznych i jest to mało konkurencyjna metoda w stosunku do innych metod stosowanych do odsiarczania. Spośród metod odsiarczania podczas spalania największe nadzieje rokuje odsiarczanie w paleniskach fluidyzacyjnych. 

Emisja   zależy od procentowej zawartości siarki w paliwie. Ogólna ocena strat spowodowanych ogromną emisją   jest trudna od oszacowania, gdyż na całkowity bilans składają się schorzenia ludzi i zwierząd, korozje metali i konstrukcji budowlanych, niszczenie roślinności, mniejszenie wydajności zakwaszonych pól uprawnych i lasów, niszczenie odzieży itp. Podczas procesu spalania węgla zawarta w nim siarka jest utleniana, przy czym do najbardziej stabilnych produktów utleniania należą   i  . Szybkość utleniania siarki do tlenku siarki(VI) jest mniejsza niż do tlenku siarki(VI). W związku z tym gazy spalinowe oczyszcza się głównie z 

Liczba proponowanych metod odsiarczania spalin jest znaczna i ciągle wzrasta. Metody te są oparte na procesach podstawowych jak absorcja lub adsorpcja, połączonych często z reakcją chemiczną.