Historia
 
Historia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Elżbieta Maćkowska
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania: 2013
Wyjaśnij pojęcia. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  • interrex - czyli " międzykról " (łac. inter - między, rex - król); osoba sprawująca władzę w okresie bezkrólewia. Funkcję tę miał pełnić prymas, czyli zwierzchnik Kościoła katolickiego w Polsce. Jego głównym zadaniem było przygotowanie elekcji, czyli wyboru nowego króla. Na pierwszego interreksa wyznaczono arcybiskupa gnieźnieńskiego - Jakuba Uchańskiego.
  • artykuły henrykowskie - dokument uchwalony na sejmie elekcyjnym w 1573 r., podczas wyboru na króla Henryka Walezego (pierwszego władcy elekcyjnego), określający uprawnienia króla i zasady ustrojowe Rzeczypospolitej. Jako pierwszemu przedłożono je właśnie Henrykowi (stąd nazwa). Każdy nowo obrany w wolnej elekcji monarcha miał zobowiązać się do ich przestrzegania, m.in.: szanowania elekcji viritim, przestrzegania przywilejów szlacheckich oraz konfederacji warszawskiej gwarantującej pokój religijny, zwoływania co dwa lata sejmu na okres nie dłuższy niż sześć tygodni, bez zgody którego nie można było nakładać nowych podatków, zwoływać pospolitego ruszenia, wypowiadać wojny i zwierać pokoju. W razie nie przestrzegania przez władcę Artykułów henrykowskich - szlachta miała prawo wypowiedzenia mu posłuszeństwa.
  • pacta conventa - (łac. "układy umówione"), w Polsce szlacheckiej była to umowa publicznoprawna szlachty z nowo obranym królem. Pacta conventa zawierały zobowiązania elekta dotyczące polityki zagranicznej, spraw finansowych, wojska itp. Zostały sformuowane po raz pierwszy w 1573 roku. Ich treść i zakres zmieniały się zależnie od osoby elekta.
  • piechota wybraniecka - stała siła zbrojna Rzeczypospolitej, w skład której wchodzili powołani z dóbr królewskich chłopi. Piechota wybraniecka liczyła ok. 3 tys. zbrojnych. Żołnierze uzbrojeni byli w szablę, strzelbę oraz włócznię. Wykorzystywali również topory, szczególnie przydatne przy wznoszeniu umocnień i zakładaniu obozów warownych. Król zaopatrywał żołnierzy w pierwsze w historii Polski - jednolite umundurowanie.