Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśni, co się zmieniło w Rzeczypospolitej w wyniku 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśni, co się zmieniło w Rzeczypospolitej w wyniku

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

Skutki wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII w .

W wyniku wojen, prowadzonych przez Rzeczpospolitą w XVII wieku państwo polsko - litewskie utraciło ponad jedną czwartą swojego terytorium. W pierwszych latach panowania Władysława IV Wazy obszar Rzeczypospolitej obejmował 990 tys. km2, w 1667 roku, po podpisaniu pokoju w Andruszowie - już tylko 733 tys. km2.

Po zakończeniu wojen, Rzeczpospolitą zamieszkiwało ok. 6 - 7 mln mieszkańców, a więc o 30% mniej niż w poprzednim okresie. Część wielkich miast takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań utraciły ponad połowę mieszkańców. Nie było niemal miasta w Rzeczypospolitej, które choć raz nie byłoby zdobyte przez nieprzyjaciela. Zniszczenia i ubytek ludności szczególnie dotknął jednak miasta małe, które podupadły i zmieniły się w osady rolnicze. Wojny doprowadziły do degradacji ogromnych obszarów kraju. Wiele kwitnących w XVI wieku osad zamieniło się w pustki - ziemie opuszczono i zaniedbano, brakowało rąk do pracy. Zniszczenia wojenne najbardziej dotknęły majątki średniej i drobnej szlachty. Charakterystycznym dla owego okresu zjawiskiem był rozrost ogromnych posiadłości ziemskich magnaterii - latyfundiów.

Przez polskie ziemie przeszły klęski głodu oraz epidemie chorób. Nastąpił kres polskiej tolerancji religijnej, wzrosła niechęć do przedstawicieli innych wyznań niż katolickie. W czasie potopu szwedzkiego dochodziło do mordowania i wypędzania protestantów.  Rolnictwo, przemysł i handel podupadły, pieniądz wypływał z kraju. Pod koniec XVII stulecia Rzeczpospolita była krajem znacznie uboższym, niż w poprzednim okresie.