Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Opisz drogę komunistów do przejęcia władzy w Polsce. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Droga komunistów do przejęcia władzy w Polsce .

 • lipiec 1944   r.  - powołanie  Polskiego Komitetu Wyzwolenie Narodowego (PKWN) w Moskwie  - marionetkowego, tymczasowego organu władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej. Na jego czele stanął Edward Osóbka - Morawski. W skład ogranu wchodzili działacze Zwiazku Patriotów Polskich (ZPP) i członkowie Krajowej Rady Narodowej.
 • Nowy organ władzy był całkowicie zależny od Związku Sowieckiego oraz jego przywódcy - Józefa Stalina. 
 • Siedziba PKWN mieściła się w Lublinie. Sprawował on władzę na terenach na zachód od linii Curzona (Polska lubelska). Wprowadzono tam nowy podział administracyjny, a jego strukturami zarządzali komuniści. 
 • 6 września 1944 r.  - PKWN wydał dekret o reformie rolnej, którą przeprowadzano bez odszkodowań dla dotychczasowych obywateli.
 • 31 grudnia 1944 r.  -  PKWN za zgodą Stalina został przekształcony w  Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej . Premierem został Edward Osóbka - Morawski. 
 • Luty 1945 r.  - rząd przeniósł swoją siedzibę do Warszawy. 
 • Marzec 1945 r.  - nastąpiło aresztowanie  16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego  m.in. Leopolda Okulickiego, Jana Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pużaka. Zostali oni wywiezieni do Moskwy, gdzie w dn. 18 - 21 czerwca 1945 r. odbył się dla nich proces pokazowy ( proces szesnastu ). Aresztowanych skazano na kilkuletnie więzienie, które nie wszyscy przeżyli. 
 • 28 czerwca 1945 r.  - powołano  Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN) . Jego premierem został Edward - Osóbka Morawsk, a wice premierami: Władysław Gomułka oraz Stanisław Mikołajczyk. Polska Partia Robotnicza zatrzymała wszystkie kluczowe ministerstwa. 
 • 5 lipca 1945 r.  - TRJN został uznany przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Wycofały one swoje poparcie dla Rządu Polskiego na Wychodźstwie.
 • 30 czerwca 1946 r.  - komuniści zorganizowali  referendum ludowe , na którym wzywali do głosowania  "trzy razy tak ". Głosowanie poprzedziła kampania propagandowa komunistów. Stosowano terror i przeprowadzano aresztowania przeciwników politycznych.
 • 19 stycznia 1947 r.  - przeprowadzono  wybory do sejmu ustawodawczeg o. Wyniki głosowania zostały sfałszowane przez komunistów. Według oficjalnych danych Blok Demokratyczny uzyskał 80% głosów, PSL - 10%, a pozostałe partie - 10%.
 • 19 lutego 1947 r.  - sejm uchwalił tzw. małą konstytucję. Głową państwa został prezydent, wybierany przez parlament na okres 7 lat. Urząd ten objął  Bolesław Bierut . Władzę wykonawczą sprawował sejm. Na jego czele stanął  Józef Cyrankiewicz .
 • Powołano  Radę Państwa  - do jej kompetencji należało m.in. wyrażanie zgody na uchwalanie budżetu oraz wstępne zatwierdzanie dekretów z mocą ustawy wydawanych przez rząd. W skład Rady Państwa wchodzili: prezydent, marszałek i wicemarszałkowie sejmu, prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz kilku posłów.