Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2014
Podaj podobieństwa i różnice między 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Konstytucja marcowa z 1921 r.

- Wprowadzała system rządów parlamentarno - gabinetowych.

- Prawo uchwalał wyłącznie dwuizbowy parlament - Sejm i Senat.

- Parlament posiadał uprawnienia kontrolne (kontrola rządu) oraz elekcyjne (wybór prezydenta).

- Prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe na 7-letnią kadencję.

- Prezydent posiadał ograniczone uprawnienia i kompetencje.

- Prezydent ponosił odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

- Konstytucja marcowa gwarantowała szerokie uprawnienia i swobody obywatelskie.

Konstytucja kwietniowa z 1935 r.

- Naruszała monteskiuszowką zasadę trójpodziału władz. 

- Prezydent wybierany na 7 lat był odpowiedzialny jedynie przed Bogiem i historią. W ramach swoich kompetencji mianował rząd, zwoływał i rozwiązywał sejm i senat, miał prawo veta wobec ustaw sejmowych i prawo wydawania dekretów, a wszystkie ustawy wymagały jego podpisu. Był również zwierzchnikiem sił zbrojnych oraz wodzem naczelnym na wypadek wojny. Ponadto posiadał również szczególne uprawnienia, czyli prerogatywy osobiste, co dawało mu w praktyce władzę prawie absolutną. 

- Konstytucja kwietniowa znacznie uszczuplała kompetencje parlamentu. Przedkładała dobro państwa ponad dobro jednostki.

- Ograniczała prawa i swobody obywatelskie.