Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Wojciechowski Grzegorz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2012
Dopisz do podanych terminów ich wyjaśnienia 4.25 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Dopisz do podanych terminów ich wyjaśnienia

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*
  • Artykuły henrykowskie - zbiór przepisów prawnych ułożony na sejmie elekcyjnym w 1573 roku określający zasady ustroju Rzeczpospolitej, mówiący o wolnej elekcji, warunkach nakładania podatków i ceł, prowadzenia wojen i wypowiadaniu królowi posłuszeństwa. Artykuły henrykowskie zaprzysięgane były począwszy od Henryka III Walezego.
  • Elekcja "vivente rege" - wybór króla za życia jego poprzednika. W Rzeczypospolitej jedyną przeprowadzoną elekcją "vivente rege" był wybór Zygmunta II Augusta za życia Zygmunta I Starego w 1530 roku. Szlachta obawiająca się wprowadzenia monarchii dziedzicznej, ostro zwalczała elekcję "vivente rege", uchwałą z 1550 r. zakazano tego typu elekcji.
  • Sejm walny - zjazd senatorów oraz posłów szlacheckich wybranych przez sejmiki ziemskie. Sejm walny był najważniejszym organem ustawodawczym w Polsce XV–XVIII wieku. Od końca XV w. składał się z "trzech stanów sejmujących" (króla, senatu i izby poselskiej). Na sejmie walnym uchwalano ustawy i podatki, określano kierunki polityki zagranicznej, kontrolowano skarb, zezwalano na zwołanie pospolitego ruszenia, sprawowano sądy sejmowe (sejm walny miał prawo łaski i amnestii), nadawano szlachectwo (nobilitacja). Od czasu konstytucji "Nihil Novi" (1505 rok) sejm walny rozstrzygał najważniejsze sprawy. W początkowym okresie istnienia król zwoływał sejm walny doraźnie, od 1573 r. zwoływany był regularnie co 2 lata na 6 tygodni (sejm ordynaryjny) lub w razie potrzeby na 2 tygodnie (sejm ekstraordynaryjny). Początkowo miejscem obrad był Piotrków, po 1569 r. sejm walny obradował w Warszawie a od 1673 r. co trzeci zwoływano w Grodnie, sejmy koronacyjne odbywały się w Krakowie.
  • Unia realna - związek państw połączonych osobą wspólnego władcy, a także niektórymi wspólnymi instytucjami państwowymi, takimi jak: wspólny system monetarny, skarb, wojsko, parlament oraz wspólna polityka zagraniczna.
  • Piechota wybraniecka - utworzona przez Stefana Batorego armia polska, w skład której wchodzili chłopi powołani z dóbr królewskich. Żołnierze piechoty wybranieckiej byli uzbrojeni w szable, strzelby i włócznie. Wykorzystywali także topory, szczególnie przydatne w czasie wznoszenia umocnień i zakładania obozów. Władca zaopatrywał piechurów w jednolite umundurowanie.
  • "Pacta conventa" - umowa o charakterze publiczno-prawnym zawierana przez szlachtę z kandydatem do tronu polskiego. Określała indywidualne zobowiązania przyszłego króla dotyczące polityki zagranicznej, spraw finansowych, organizacji wojska a także zatwierdzenia praw. "Pacta conventa" układane były na sejmie elekcyjnym, ich zaprzysiężenie stanowiło warunek objęcia tronu przez elekcyjnego władcę. Po elekcji Henryka Walezego w 1573 roku "pacta conventa" wraz z artykułami henrykowskimi stosowano przy każdym kolejnym wyborze króla.