Historia
 
Śladami przeszłości 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: Stanisław Roszak
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Wymień dokonania Kazimierza Wielkiego 4.0 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Dokonania Kazimierza Wielkiego:

 • Kazimierz Wielki wzmocnił wewnętrznie Królestwo Polskie oraz zabezpieczył jego granice;
 • Dzięki zabiegom dyplomatycznym tego monarchy- król Czech - Jan Luksemburski zrzekł się pretensji do polskiej korony;
 • Kazimierz Wielki zawarł pokój z zakonem krzyżackim;
 • Podbił Ruś Halicką a także część Wołynia i Podola z bogatymi ośrodkami handlowymi - Przemyślem, Lwowem, Haliczem oraz Kamieńcem Podolskim;
 • Unowocześnił państwo - ustanowił stały podatek od dóbr ziemskich - poradlne, wprowadził w obieg srebrną monetę - grosz polski;
 • Król dbał o rozwój handlu. Wielu ośrodkom miejskim, znajdującym się na szlakach handlowych nadano przywilej składu, wprowadzono także prawo przymusu drogowego;
 • W czasie panowania Kazimierza Wielkiego spisano dwa kodeksy prawne - statuty zostały wydane oddzielnie dla Małopolski (w Wiślicy) i oddzielnie dla Wielkopolski (w Piotrkowie);
 • W 1364 roku król ufundował Akademię Krakowską - pierwszy na ziemiach polskich uniwersytet;
 • Za panowania Kazimierza Wielkiego wzrosło znaczenie Królestwa Polskiego na arenie międzynarodowej. Wyrazem tego był m.in. zjazd monarchów w Krakowie w 1364 roku;
 • Wzmocnił i rozbudował Wawel. Na terenie całego kraju wznoszono kolegiaty i kościoły parafialne;
 • Dbał o rozwój osadnictwa - powstawały nowe wsie, co sprzyjało rozwojowi produkcji rolnej;
 • Wzmocnił władzę krołewską, wprowadził podział wojska na chorągwie;
 • Czasy Kazimierza Wielkiego to także okres rozkwitu sztuki gotyckiej w Polsce: architektury, rzeźby, malarstwa i złotnictwa;