Autorzy:Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wyjaśnij, w jaki sposób ukształtowały się4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wyjaśnij, w jaki sposób ukształtowały się

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
  • Stan chłopski 

- W okresie wzrostu gospodarczego, który nastąpił w Europie od przełomu X i XI w. do początku XIV stulecia - nastąpiło masowe zasiedlanie nowych obszarów. Nowi osadnicy karczowali lasy i osuszali bagna, pozyskiwali nowe pola i budowali nowe wsie. Dzięki kolonizacji polepszyła się kondycja prawna poddanych - właściciele ziemscy przyciągali kolonistów, gwarantując im stałą wysokość czynszu, dziedziczne prawa do dzierżawionej ziemi oraz samorząd wiejski. Z czasem prawa rozciągnięto na ludność wiejską, która zyskała status odrębnego stanu społecznego. Odtąd chłopi posiadali odrębne prawa oraz sądownictwo.

  • Stan mieszczański

- Postępująca kolonizacja doprowadziła do odrodzenia życia miejskiego oraz upowszechnienia gospodarki towarowo - pieniężnej. Średniowieczne miasta były przede wszystkim ośrodkami produkcji rzemieślniczej i wymiany handlowej. Produkcja rzemieślnicza skupiona była w cechach, które zrzeszały przedstawicieli tego samego zawodu. Z czasem bogatsze i ludniejsze miasta średniowieczne zaczęły otrzymywać od władców autonomię prawną potwierdzoną w przywilejach. Odtąd mieszkańcy miast zyskali odrębne prawa oraz sądy miejskie. Doprowadziło to w konsekwencji do powstania nowego stanu - mieszczańskiego.