Autorzy:Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Wymień najważniejsze wydarzenia w dziedzinie4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Wymień najważniejsze wydarzenia w dziedzinie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
Tekst źródłowyZadanie

Najważniejsze wydarzenia w dziedzinie polityki zagranicznej i wewnętrznej, które doprowadziły do zawarcia umowy lubelskiej:

  • Program egzekucji praw i dóbr wysunięty w XVI w. przez szlachtę. Egzekucjoniści dążyli do ściślejszego powiązania Korony z Wielkim Księstwem Litewskim.
  • Przedłużająca się i pochłaniająca wielkie koszty wojna w Inflantach. Zygmunt August stawał się coraz bardziej uzależniony od podatków na cele wojenne, wymagających zgody sejmu, w którym dominowali zwolennicy ścisłego związku Korony z Litwą.
  • Szlachta litewska pragnęła uzyskać podobne przywileje i wpływy, jakie posiadała szlachta polska i tym samym, uniezależnić się od wszechwładnej litewskiej magnaterii.
  • Król Zygmunt August nie miał męskiego potomka, co groziło wygaśnięciem dynastii Jagiellonów oraz rozpadem unii personalnej obu krajów.