Autorzy:Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Dlaczego "puste" krzesło podtrzymuje siedzącego na nim "pustego"...4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dlaczego "puste" krzesło podtrzymuje siedzącego na nim "pustego"...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6*Zadanie

W naszym świecie, widzianym gołym okiem, możemy wyróżnic tylko dwa rodzaje sił. Są to siły grawitacyjne i elektromagnetyczne. Siły elektromegnetyczne dzielimy na siły magnetyczne i siły elektryczne. Wszystkie inne siły sa wynikiem działania sił elektromagnetycznych i grawitacyjnych.

Na człowieka oraz na krzesło działa siła grawitacji. Można ją opisać przy pomocy prawa powszechnego ciążenia, które mówi, że siła działająca na dwa ciała jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. Można to przedstawić wzorem:

`F=G*(m_1*m_2)/r^2` 

gdzie m1, m2 sa masami, r jest odległością, G jest stałą grawitacyjną

Mamy tu jednak do czynienia z przypadkiem "pustego" krzesła i "pustego" człowieka. Jednak wiemy, że krzesło i człowiek składa się z atomów, które oddziałują ze sobą. Każdy atom składa się z ładunków. Załóżmy że są to ładunki punktowe o wartościach:

`q_1 \ \ "i"\ \ q_2` 

Zapiszmy dla nich powyższe prawo z ładunkami, z ta różnicą, że nie będziemy mieć teraz stałej grawitacyjnej G tylko inny współczynnik proporcjonalności. Oznaczmy go jako k.

`F=k*(q_1*q_2)/r^2` 

Działająca siła będzie siłą elektryczną, a prawo ją opisujące nazywamy prawem Coulomba.