Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oceń, czy strąci się osad siarczanu(VI) wapnia4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Z treści zadania wiemy, że iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) wapnia wynosi:

`K_(SO)=6,26*10^(-5)`

Rozpad na jony siarczanu(VI) wapnia:

`CaSO_4->Ca^(2+)+SO_4^(2-)`

Wyrażenie na iloczyn stężeń jonów:

`K=[Ca^(2+)]*[SO_4^(2-)]`

Równanie reakcji:

`CaCl_2+Na_2SO_4->CaSO_4+2NaCl`

W zadaniu mieszamy `100cm^3=0,1dm^3` chlorku wapnia o stężeniu `0,01(mol)/(dm^3)` i `150cm^3=0,15dm^3` siarczanu(VI) sodu o stężeniu `0,01(mol)/(dm^3)` .

Łączna objętość roztworu wynosiła więc:

`V=100cm^3+150cm^3=250cm^3=0,25dm^3`

Obliczmy nowe stężenia `CaCl_2\ i\ NaSO_4`

Roztwór `CaCl_2` :

`1dm^3----0,01mol`

`0,1dm^3----n_CaCl_2`

`n_(CaCl_2)=0,001mol`

Równanie reakcji dysocjacji chlorku wapnia:

`CaCl_2stackrel(H_2O)harr Ca^(2+)+2Cl^-`

z 1 mola CaCl_2 powstaje 1 mol kationów wapnia, więc 

`n_(Ca^(2+))=0,001mol`

`[Ca^(2+)]=(n_(Ca^(2+)))/V=(0,001mol)/(0,25dm^3)=0,004(mol)/(dm^3)`

Roztwór `Na_2SO_4` :

`1dm^3----0,01mol`

`0,15dm^3----n_(Na_2SO_4)`

`n_(Na_2SO_4)=(0,15dm^3*0,01mol)/(1dm^3)=0,0015mol`

Równanie reakcji dysocjacji siarczanu(VI) sodu:

`Na_2SO_4stackrel(H_2O)harr 2Na^(+)+SO_4^(2-)`

Z 1 mola `Na_2SO_4` powstaje 1 mol anionów siarczanowych(VI), więc

`n_(SO_4^(2-))=0,0015mol`

`[SO_4^(2-)]=(n_(SO_4^(2-)))/V=(0,0015mol)/(0,25dm^3)=0,006(mol)/(dm^3)`

Podstawiamy obliczone wartości do wyrażenia:

`K=[Ca^(2+)]*[SO_4^(2-)]`

`K=0,004*0,0060=0,00024=2,4*10^(-5)`

Z treści zadania: `K_(SO)=6,26*10^(-5)`

`K_(SO)>K`

Osad nie strąci się.