Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Do 100cm3 roztworu wodorotlenku sodu o pH4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Roztwór NaOH:

`V=100cm^3=0,1dm^3`

`pH=12`

Równanie reakcji dysocjacji:

`NaOHstackrel(H_2O)(harr)Na^(+)+OH^-`

Stężenie wodorotlenku sodu możemy obliczyć z pOH roztworu:

`pOH=14-pH=14-12=2`

`c_(NaOH)=10^(-2)(mol)/(dm^3)=0,01(mol)/(dm^3)`

Obliczmy liczbę moli wodorotlenku sodu:

`1dm^3----0,01mol`

`0,1dm^3----n_(NaOH)`

`n_(NaOH)=(0,1dm^3*0,01mol)/(1dm^3)=0,001mol`

Wodorotlenek sodu jest jednowodorotlenkowy, więc `n_(OH^-)=0,001mol`

 

Roztwór HCl:

`V=900cm^3=0,9dm^3`

`pH=2`

Równanie reakcji dysocjacji:

`HClstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+Cl^-`

stężenie jonów wodoru możemy obliczyć z pH roztworu:

`pH=2`

`c_(HCl)=0,01(mol)/(dm^3)`

Obliczmy liczbę moli kwasu solnego:

`1dm^3----0,01mol`

`0,9dm^3----n_(HCl)`

`n_(HCl)=(0,9dm^3*0,01mol)/(1dm^3)=0,009mol`

Kwas solny jest kwasem jednoprotonowym, więc `n_(H^+)=0,009mol`

 

Jon wodoru reaguje z jonem wodorotlenkowym w stosunku molowym 1:1.

`n_(OH^-)=0,001mol`

`n_(H^+)=0,009mol`

`n_(OH^-)<n_(H^+)`

Obliczmy "nadwyżkę" moli jonów wodoru:

`0,009mol-0,001mol=0,008mol`

Łączna objętość roztworów to: `100cm^3+900cm^3=1000cm^3=1dm^3`

Stężenie kationów wodoru wynosi:

`[H^+]=(0,008mol)/(1dm^3)=0,008(mol)/(dm^3)`

`pH=-log[H^+]=-log(0,008)~~-(-2,1)=2,1`

 

Odp. pH otrzymanego roztworu wynosiło 2,1