Autorzy:Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Ustal wzór sumaryczny i nazwę węglowodoru o masie cząsteczkowej 112 u, jeżeli w reakcji spalania tego węglowodoru otrzymano 35,2 g tlenku węgla(IV) i 14,4 g pary wodnej4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ustal wzór sumaryczny i nazwę węglowodoru o masie cząsteczkowej 112 u, jeżeli w reakcji spalania tego węglowodoru otrzymano 35,2 g tlenku węgla(IV) i 14,4 g pary wodnej

476Zadanie
477Zadanie
478Zadanie
479Zadanie
480Zadanie
481Zadanie
482Zadanie

Podobnie jak w poprzednich tego typu zadaniach, rozwiązywanie należy rozpocząć od napisania równania spalania całkowitego węglowodoru i uzupełnić dane z treści zadania poniżej równania a powyżej masy cząsteczkowe rozpatrywanych składników: 

`#(C_xH_y)^(112u) + O_2 -> #(CO_2)_(35,2g)^(x*44u) + #(H_2O)_(14,4g)^(y*18u) `

 

 W celu rozszyfrowania jaki węglowdór  został utleniony, należy wyznaczyć liczbę moli powstałego dwutlenku węgla wiedząc, że: 

`1mol\ CO_2\ -\ 44g `

`xmoli\ CO_2\ -\ 35,2g `

`x = (1mol*35,2)/(44g)` 

`x = 0,8mola `

W ten sam sposób wyznaczamy liczbę moli atomu wodoru, wiedząc, że: 

`1mol\ H_2O\ -\ 18g `

`ymoli\ H_2O\ -\ 14,4g `

`x = (1mol*14,4)/(18g)` 

`x=0,8mol`

Ale wiedząc, że w cząsteczce wody są dwa atomy wodoru to uzyskaliśmy dwa razy więcej moli, czyli 1,6 mola wodoru. Zapisujemy stosunek molowy pierwiastków w związku: 

`C\ :\ H `

`0,8\ :\ 1,6 `

`1\ :\ 2 `

Ze stosunku węgla do wodoru wynoszącego 1 : 2 dowiadujemy się,  że szukanym węglowodorem jest alken. Znają wzór ogólny alkenów oraz masę cząsteczkową poszukiwanego węglowodoru, możemy podać jego wzór : 

`M_(CnH2n) = 112u` 

`12u*u + 2*n*1u = 112u` ( skracamy jednostki "u" ) 

`14*n = 112` 

`n = 8 `

`C_8H_(2*8) = C_8H_16`  

 

Odpowiedź: Poszukiwanym węglowodorem jest okten